วันที่ 15 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพประชากรข้ามชาติ เนื่องในวัน International Migrants Day โดย โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง ประชากรข้ามชาติในเขตเมืองในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี สามารถรับการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/tYqANJlUNpk?si=oJKVlCLL7uS52pmb

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) จัดสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา และในฐานะประธานหลักสูตรฯ สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2565 อภิปรายปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมนำเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2566 โดยมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จากภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา เข้ารับฟังการสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานของหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานต่อไป ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาระบาดวิทยา พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Centre for Tropical Medicine & Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford เดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมร่วมเก็บข้อมูลในพื้นที่สำหรับโครงการวิจัย One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงพื้นในการศึกษาดูงานฟาร์มของชาวบ้านในชุมชน และ ณ เกษมชัยฟาร์ม จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo