วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
น.ส. พิชญาภา เพ็ญวิจิตร
น.ส. ทวีทรัพย์ บุญยะมะลิ
น.ส. ณัฎฐ์นรี นิสตสุขเจริญ
น.ส. แสงระวี ตระกูลพงษ์
น.ส. ทิพภาพร ทาโบราณ
นาย พลวัฒน์ ภาวงศ์
น.ส. ปพิชญา เดิมหลิ่ม

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร.ต. อรรถกร บุตรชุมแสง
ส.อ. จักรพันธุ์ จุลมุสิ
นาย เอกพล เสมาชัย
น.ส. ดวงกมล เกียรติภัทรชัย
น.ส. วุฑิทา นุชคุ้ม
น.ส. ศศิกานต์ ประทุมชัย
นาง สิริญาพัชร ยุวดี
ร.ท.หญิง ปาริชาติ สละชั่ว
น.ส. มยุรา มาลาสิทธิ์
น.ส. รัตนาวดี สุขเกิด
น.ส. พิมพ์ดารา มีสุวรรณ
น.ส. ธนรัตน์ ชีวเรืองโรจน์
น.ส. ศรีวรรณ แสงคำ
น.ส. วรัญญา ปานเมือง
น.ส. อรนิภา หาแสงศรี
น.ส. นริศรา เทพรักษา
น.ส. ชนิดดา ตรีวุฒิ

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นายวรวลัญช์ วงษา
นส.กานต์พิชชา เอื้อศรีเจริญ

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นส.พิณทิพย์ จมจา
นายพิชิต ชวนงูเหลือม
นายชารีฟ นาคสุข
นายนิติทัศน์ แก่นท้าว
นส.ระวิพิมพ์ อุดมโภชน์
นายกลวัชร ปาวงศ์
นส.ปฏิญญา มาลีรส

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ขนิษฐา ภู่บัว
นส.ฮารีฟะห์ กูดู
นส.รุสนา เดะซอ
นส.ณัฐฐินันท์ รัตนสังข์

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นส.ฟาติมา ยีหมาด
นายอัครพล ดีเลิศ
นส.ภารดี อาจน้อย
นส. เพชรรัตน์ พวงลำใย
นายปรัชญา ไชยหงษ์
นส.อัญชุลี เนื่องอุตม์
นายชุมแพ สมบูรณ์
นางสาวอนุพร ศรีดำ

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ
 
ชื่อ-นามสกุล
นส.สุภาพร สารเรือน

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประภาพร ชูเวช
นายเจษฎา ฮึ่งฮก
นางสาวรัตติญา ยมมา
นายสรวิศ อมตเวทย์

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) 2561 ภาคปกติ
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล 

นางสาวจุฑาธิป  ศิลา
นางสาวจุฑาทิพย์  ปรีการ
นางสาวพัชรินทร์ กลัดแป้น

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) 2561 ภาคพิเศษ
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม
นางสาวภัทรสุดา  สุขโฉม
นางสาวศศิวิมล มีเนตรขำ
นางสาวอมรรัตน์ จู้สวัสดิ์

นางสาวอัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo