วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
ร.ต. กัลฏวัชญ์ พุ่มจันทร์
น.ส. ทิพย์สุดา ลือชาคํา
น.ส. เสาวนีย์ เสนานิคม

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นาง เพชรรัตน์ โสภณ 
น.ส. โยษิตา ฐิติวัฒนา
นาย ชานนท์ สุขพัฒน์
น.ส. วฬุชา กอบติกูล
น.ส.ศุกร์ศิริ  ปัสสาวัฒนะ
น.ส. กชกร กองไธสง
น.ส. วรินทร์ทิพย์ เพ็ชรพลอย
น.ส. อินทุอร รัชตเศรษฐกุล
น.ส. อรณิชา หนูนาค
น.ส. สุพรรษา รุ่งเรือง
น.ส. บุปผา จันทร์แก้ว
น.ส. วรัญญา บัวดอก
นาย ตรีทิพย์ สารสัณต์
น.ส. อารสาห์ สุทธนะ
น.ส. ธัญชนก ว่องวุฒิญาณ
น.ส. พิชามญชุ์ ปันธิยะ

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นาย พลวัฒน์ ภาวงศ์

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
ส.อ. จักรพันธุ์ จุลมุสิ
นาย เอกพล เสมาชัย
น.ส. ดวงกมล เกียรติภัทรชัย
น.ส. ศศิกานต์ ประทุมชัย
น.ส. พิมพ์ดารา มีสุวรรณ
น.ส. วรัญญา ปานเมือง
น.ส. นริศรา เทพรักษา

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นส.กานต์พิชชา เอื้อศรีเจริญ

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นส.พิณทิพย์ จมจา
นายพิชิต ชวนงูเหลือม
นายชารีฟ นาคสุข
นายนิติทัศน์ แก่นท้าว
นส.ระวิพิมพ์ อุดมโภชน์
นายกลวัชร ปาวงศ์
น.ส. ศิวรัตน์ นามรัง

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)
 
ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ขนิษฐา ภู่บัว
นส.ฮารีฟะห์ กูดู
นส.รุสนา เดะซอ
นส.ณัฐฐินันท์ รัตนสังข์

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
นส.ฟาติมา ยีหมาด
นายอัครพล ดีเลิศ
นส.ภารดี อาจน้อย
นายปรัชญา ไชยหงษ์
นส.อัญชุลี เนื่องอุตม์
นายชุมแพ สมบูรณ์

 

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประภาพร ชูเวช
นายสรวิศ อมตเวทย์

 

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) 2561 ภาคพิเศษ
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม
นางสาวภัทรสุดา  สุขโฉม

นางสาวอัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo