นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาระบาดวิทยา

ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นายฐาปกรณ์ เรือนใจ 6236375

                                      

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

 

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
น.ส. ขนิษฐา ภู่บัว 6336055
นส.ฮารีฟะห์ กูดู 6336309
นส.รุสนา เดะซอ 6338036
ณัฐฐินันท์ รัตนสังข์ 6338037

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ)
 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นส. กุลวดี จันทรศร 6336054
นส.ฟาติมา ยีหมาด 6336297
นายอัครพล ดีเลิศ 6336299
นส.ภารดี อาจน้อย 6336731
นส. เพชรรัตน์ พวงลำใย 6336732
นายปรัชญา ไชยหงษ์ 6336734
นส.อมรรัตน์ วงศ์นวน 6336735
นายหฤษฏ์ หัตถประดิษฐ์ 6338027
นส.อัญชุลี เนื่องอุตม์ 6338028
นายชุมแพ สมบูรณ์ 6338029
นส.ดนาพร สารพฤกษ์ 6338032
  นางสาวอนุพร ศรีดำ  
นส.อารยา เกษเกษร 6338034

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

 

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
  นางวรรณวรา  ตัณฑ์กุลรัตน์ 6236639
  นางสาวโยษิตา  ทวดอาจ 6236640
  นางส่องสี สิงห์กัน 6236641
  นส.สุภาพร สารเรือน 6236642
  นส.กันทิมา ชูฉัตร 6236644

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)ปีการศึกษา 2562 ภาคพิเศษ


 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
  นางสาวประภาพร ชูเวช 6236647
  นางสาวสิเรียม ตูมไทย 6237962
  นายเจษฎา ฮึ่งฮก 6237963
  นางสาวรัตติญา ยมมา 6237964
  นายสรวิศ อมตเวทย์ 6237968

 

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ภาคปกติ

ปีการศึกษา 2561

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
ร.อ.หญิง อรัญญา หมั่นธรรม 6136126
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล  6136660

นางสาวจุฑาธิป  ศิลา 6136661
นางสาวจุฑาทิพย์  ปรีการ 6137860
นางสาวพัชรินทร์ กลัดแป้น 6137861

วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ภาคพิเศษ

ปีการศึกษา 2561

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม 6136671
นางสาวภัทรสุดา  สุขโฉม 6136672
นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์ 6136676
นางสาวศศิวิมล มีเนตรขำ 6137786
นางสาวอรพรรณ กันยะมี  6137788

นางสาวอัจฉราพรรณ อินต๊ะสุวรรณ์ 6137789


วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ภาคปกติ


ปีการศึกษา 2560

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นางสาวตรีรัตษ์ชญากร  แก้วปัญญา 6036316
นางสาวดิยานา  ผูหาดา 6037435
นางสาววริศรา  จิระวาทิน 6037440

นายปิยะวัฒน์  จันหาญ 6037441
นายวิชชากร  รวมทวี 6036442
นางสาวกัญญ์วรา  เจนจรัสจินดา 6038112

นางสาวปภาวี  วิญญูวงศ์ศิริ 6038115

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด สาขาระบาดวิทยา

 

ปีการศึกษา 2559

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นส.ปรีญา สุริพล 5936144
นส.ณัฐภัทร อังศุนาค 5937134

 

 


                                           

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo