ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 10:00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Miyashita Kazuhisa, President of Wakayama Medical University ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Wakayama Medical University เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และวิจัย ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นในเวลา 11.30 – 12.00 น. นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน โดยลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เวลา 14.30 – 16.00 น. ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการกับ Prof. Dr. Miyashita Kazuhisa, President of Wakayama Medical University ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Wakayama Medical University ณ ห้องประชุมปกรณ์ - นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo