ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
Ph.D. (Tropical Medicine)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ระบาดวิทยา ,
ระบาดวิทยาเชิงสังคม ,
พฤติกรรมศาสตร์,
สังคมศาสตร์การแพทย์,
การพัฒนาและประเมินคุณภาพเครื่องมือ,
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
อีเมล์ : :sukhontha.sir@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
วุฒิการศึกษา : 

ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
Ph.D. (Epidemiology)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :Applying Spatial statistics in epidemiologic study , Applications of epidemiologic study designs in public health ,
Applying statistical modeling for epidemiological study,Integrating epidemiology and public health polic
อีเมล์: mathuros.tip@mahidol.ac.th
รองศาสตรจารย์ ดร. นพพร โหวธีระกุล
วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(จิตวิทยาคลินิก),
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์), 
Ph.D.(Medicine and Health Sciences)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ระบาดวิทยาสังคม,
พฤติกรรมสุขภาพ,
งานวิจัยเชิงคุณภาพ
อีเมล์: nopporn.how@mahidol.ac.th ; npp92432@yahoo.com


รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร
วุฒิการศึกษา : 

สพ.บ.,
ส.ม., 
Dr.P.H. 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :ระบาดวิทยา,โรคเบาหวาน,
โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคมาลาเรีย,
โรคความดันโลหิตสูง
อีเมล์: wiziz.cha@mahidol.ac.th , wisit.char@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(รังสีเทคนิค)
วท.ม.(ชีวสถิติ)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารยจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ชีวสถิติ
อีเมล์: natnaree.aim@mahidol.ac.th
อาจารย์ ดร.ทพ. สุทธิ เจริญพิทักษ์
วุฒิการศึกษา : 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
M.P.H.(Dental Public Health)
M.Sc. (Health Policy, Planning and Financing)
Ph.D.(Dental Public Health)
ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ทันตสาธารณสุข , ระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก
อีเมล์: sutthi.jar@mahidol.ac.th
อาจารย์นันท์นภัส ภัคะมาน
วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)
วท.ม.(ชีวสถิติ)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ชีวสถิติ
อีเมล์: nannapas.bha@mahidol.edu
อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์
วุฒิการศึกษา : 
B.Sc. (Health Science): Environmental Health Science
M.Sc. (Health Security Financing and management)
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
Ph.D. (Epidemiology)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :ระบาดวิทยา
อีเมล์: jiraluck.non@mahidol.ac.th
อาจารย์ ดร.สันต์ สุวรรณมณี
วุฒิการศึกษา : 
B.P.H., Public Health (1st class honor)
Ph.D. (Tropical Medicine)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์, ระบาดวิทยาภูมิคุ้มกัน,
ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ, การวิจัยทางคลินิก,สาธารณสุขศาสตร์
อีเมล์: san.sua@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์ ภุชงค์  อินทร์ชัย
วุฒิการศึกษา:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)                           
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
ึกษาต่อระดับปริญญาเอก:
China Medical University
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : Non- communicable diseases, Health of marginalized populations,
Epidemiology in health policy
ผู้ช่วยอาจารย์.หทัยชนม์ บุญหัตถ์
วุฒิการศึกษา : 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด                                        
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก: China Medical University
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : Epidemiology, Epidemiology in cardiovascular disease,
Epidemiology in noncommunicable diseases
น.ส.อัญชนา เกิดปัญญา
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์) 
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์: uanchana.keo@mahidol.ac.th
นางเปรมประภา นุตโรจน์
วุฒิการศึกษา :
  ค.บ.(ประถมศึกษา)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์: premprapa.nut@mahidol.ac.thติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo