บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ

วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
Ph.D. (Tropical Medicine)

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์

ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ระบาดวิทยา ,ระบาดวิทยาเชิงสังคม ,พฤติกรรมศาสตร์, สังคมศาสตร์การแพทย์,
การพัฒนาและประเมินคุณภาพเครื่องมือ, การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

อีเมล์:sukhontha.sir@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร

วุฒิการศึกษา : 
สพ.บ.,
ส.ม., 
Dr.P.H. 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :ระบาดวิทยา,โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมาลาเรีย โรคความดันโลหิตสูง
อีเมล์: wiziz.cha@mahidol.ac.th , wisit.char@yahoo.com ,

รองศาสตรจารย์ ดร. นพพร โหวธีระกุล

วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(จิตวิทยาคลินิก),
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์), 
Ph.D.(Medicine and Health Sciences)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ระบาดวิทยาสังคม, พฤติกรรมสุขภาพ, งานวิจัยเชิงคุณภาพ
อีเมล์: nopporn.how@mahidol.ac.th ; npp92432@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

วุฒิการศึกษา : 
ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
Ph.D. (Epidemiology)
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :Applying Spatial statistics in epidemiologic study , Applications of epidemiologic study designs in public health , Applying statistical modeling for epidemiological study,Integrating epidemiology and public health polic
อีเมล์: mathuros.tip@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(รังสีเทคนิค)
วท.ม.(ชีวสถิติ)
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารยจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ชีวสถิติ

อีเมล์:natnaree.aim@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ทพ. สุทธิ เจริญพิทักษ์

วุฒิการศึกษา : 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
M.P.H.(Dental Public Health)
M.Sc. (Health Policy, Planning and Financing)
Ph.D.(Dental Public Health)
ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ทันตสาธารณสุข , ระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก
อีเมล์: sutthi.jar@mahidol.ac.th

อาจารย์นันท์นภัส ภัคะมาน

วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)
วท.ม.(ชีวสถิติ)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ชีวสถิติ

อีเมล์:nannapas.bha@mahidol.edu

อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์

วุฒิการศึกษา : 
B.Sc. (Health Science): Environmental Health Science
M.Sc. (Health Security Financing and management)
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
Ph.D. (Epidemiology)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :ระบาดวิทยา
อีเมล์:jiraluck.non@mahidol.ac.th

นายภุชงค์  อินทร์ชัย

วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)                                                    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด                                                                            
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก China Medical University (ปี 2562-2565)            
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยอาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
- Non- communicable diseases
- Health of marginalized populations
- Epidemiology in health policy

 

นส.หทัยชนม์ บุญหัตถ์

วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด                                                                            
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก China Medical University (ปี 2562-2565)            
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยอาจารย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
- Epidemiology
- Epidemiology in cardiovascular disease
- Epidemiology in noncommunicable diseases

น.ส.อัญชนา เกิดปัญญา

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์) 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์: uanchana.keo@mahidol.ac.th

นางเปรมประภา นุตโรจน์

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.(ประถมศึกษา)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล์: premprapa.nut@mahidol.ac.th
ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo