อาจารย์ ดร.สันต์ สุวรรณมณี
Lect.Dr.San Suwanmanee
รศ.ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร
Assoc.Prof.Wisit Chaveepojnkamjorn
ผศ.ดร. สุคนธา ศิริ
Asst.Prof.Sukhontha Siri
ผศ. ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
Asst.Prof.Natnaree Amyong
อาจารย์ ดร.ทพ.สุทธิ เจริญพิทักษ์
Lect.Dr.Sutthi  Jareinpituk
อาจารย์นันท์นภัส ภัคะมาน
Lect.Nanapas Bhagaman
อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์
Lect.Dr.Jiraluck Nontarak
อาจารย์ ดร.ภุชงค์  อินทร์ชัย
Lect.Dr.Puchong Inchai
อาจารย์ ดร.กัญช์ เกล็ดมณี
Lect.Dr.Kan Kledmanee
อาจารย์ ดร.หทัยชนน์ อินทร์ชัย
Lect.Dr.Hathaichon Inchai
นางเปรมประภา นุตโรจน์
Mrs.Premprapa Nutaroj
น.ส.อัญชนา เกิดปัญญา
Miss.Anchana Keodpanyaติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo