หลักสูตรที่รับผิดชอบ

โครงการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาระบาดวิทยาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังเปิดสอนในปัจจุบัน และทั้งที่จะเริ่มเปิดสอนมีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาด) รับนักศึกษาปีละ 3 - 5 คน
2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) เป็นโครงการร่วมระหว่างภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา ภาคปกติ รับนักศึกษาปีละ 8 - 10 คน ภาคพิเศษ รับประมาณปีละ 10-30 คน นอกจากนี้ภาควิชาระบาดวิทยายังรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษาคลินิกวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆการเรียนการสอนของภาควิชาฯ มุ่งเน้น Active Learning Process และ Problem-based Learning คือมุ่งเน้นการบูรณการระหว่างการเรียนการสอนปกติ กับการฝึกภาคสนามกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นทั้งพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาฯ ยังมีผลิตภัณฑ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยลูกค้าของภาควิชาฯ คือ ผู้ให้ทุนวิจัย ทั้งองค์กรภาครัฐ ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข และเอกชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (Vision Mission and Core value)

ภาควิชาระบาดวิทยากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา รับทราบทั้งในรูปแบบของ website และเอกสารสิ่งพิมพ์ของภาควิชาฯ

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาการระบาดชั้นนำระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1.. ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลควบคู่คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาการระบาดเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนสังคม
3.พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
และประสานความร่วมมือในทางวิชาการแบบ บูรณาการ
4. ศึกษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ลักษณะขององค์กร

ภาควิชาระบาดวิทยา ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ แผนกวิชาโรคระบาดวิทยา  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2491 (พระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 61 เล่ม 65 วันที่ 19 ตุลาคม 2491)  ปัจจุบันภาควิชาระบาดวิทยารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  และใช้กระบวนการด้านวิทยาการระบาดในการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพต่างๆ   สาเหตุที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาระบาดวิทยา

มีหัวหน้าภาควิชาทั้งหมด จำนวน 12 ท่านตามวาระดังนี้

 

1. ศ.นพ.ประดิษฐ์ สิทธิไชย  ตุลาคม 2491 - กรกฎาคม 2515
2. ศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช กรกฎาคม 2515 - มีนาคม 2527
3. รศ. นพ.ประวิทย์ สุนทรสีมะ  มีนาคม 2527 - มีนาคม 2529
4. ศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช  มีนาคม 2529 - มีนาคม 2537
5. รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์   มีนาคม 2538 - มีนาคม 2539
6. ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล   กันยายน 2539 - กันยายน 2541
7. รศ.ดร.อมรรัตน์ โพธิพรรค    ตุลาคม 2541 - ตุลาคม 2547
8. รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์    พฤศจิกายน 2547 – กันยายน 2549
9. รศ.ดุสิต  สุจิรารัตน์  ตุลาคม 2549 – 15 มกราคม 2555
10. รศ.ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร 16 มกราคม 2555- 15 มกราคม 2559
11. อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ 16 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2562
12. ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ   1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2566
13. อ.ดร.สันต์ สุวรรณมณี 1 ตุลาคม 2566-ปัจจุบัน

  
          


 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo