กิจกรรม กำหนดการ
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
1 เปิด-ปิดภาคการศึกษา จ. 7 ส.ค. – ศ. 1 ธ.ค. 66 จ. 8 ม.ค. – ศ. 3 พ.ค. 67 จ. 27 พ.ค. – ศ. 19 ก.ค. 67
2 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียน
(การลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา ให้ยื่นคำร้อง
ขออนุมัติก่อนลงทะเบียน)
ตั้งแต่ จ. 5 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 6 พ.ย. 66 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 22 เม.ย. 67 เป็นต้นไป
3 ลงทะเบียนผ่านระบบ Student Service System
ที่ https://graduate.mahidol.ac.th และชำระค่าลงทะเบียน
3.1 ลงทะเบียนปกติ
จ. 3 ก.ค. – ศ. 14 ก.ค. 66 จ. 4 ธ.ค. – ศ. 15 ธ.ค. 66 จ. 6 พ.ค. – ศ. 10 พ.ค. 67
  3.2 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ช่วงลงทะเบียนปกติ (หากชำระหลังจากกำหนดการนี้ถือเป็น
การชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับเหมาจ่าย 2,000 บาท)
ศ. 4 ส.ค. 66
(ภายในเวลา 22.00 น.)
ศ. 5 ม.ค. 67
(ภายในเวลา 22.00 น.)
ศ. 24 พ.ค. 67
(ภายในเวลา 22.00 น.)
  3.3 ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับเหมาจ่าย 2,000 บาท)
3.4 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา (สามารถคืนเงิน
ค่าหน่วยกิตลดรายวิชาได้)
จ. 7 ส.ค. – ศ. 18 ส.ค. 66 จ. 8 ม.ค. – ศ. 19 ม.ค. 67 จ. 27 พ.ค. – ศ. 31 พ.ค. 67
  3.5 ยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาที่
ขอลดช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา
(ต้องยื่นขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากยื่น
หลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี)
จ. 7 ส.ค. – ศ. 1 ก.ย. 66 จ. 8 ม.ค. – ศ. 2 ก.พ. 67 จ. 27 พ.ค. – ศ. 14 มิ.ย. 67
  3.6 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และการชำระค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ล่าช้า (เหมาจ่าย 2,000 บาท)
ศ. 1 ก.ย. 66
(ภายในเวลา 22.00 น.)
ศ. 2 ก.พ. 67
(ภายในเวลา 22.00 น.)
ศ. 14 มิ.ย. 67
(ภายในเวลา 22.00 น.)
  3.7 ขอถอนรายวิชา (withdrawal) ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าหน่วยกิต
ส. 19 ส.ค. – ศ. 24 พ.ย. 66 ส. 20 ม.ค. – ศ. 26 เม.ย. 67 ส. 1 มิ.ย. – ศ. 12 ก.ค. 67
4 อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียน
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา
5 ระบบจัดทำ Invoice, Course List พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนำ Invoice ไปชำระค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านช่องทาง electronic
  5.1 ลงทะเบียนปกติ
5.2 ลงทะเบียนล่าช้า
5.3 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน
6 ประกาศจำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
แต่ละรายวิชา พร้อมสถานภาพการชำระเงินที่
https://graduate.mahidol.ac.th ในส่วน Student
Service System
จ. 17 ก.ค. 66 เป็นต้นไป จ. 18 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป จ. 13 พ.ค. 67 เป็นต้นไป
7 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน
หรือลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่อตัดพ้นสภาพ
จ. 2 ต.ค. 66 จ. 4 มี.ค. 67 -
8 นักศึกษาทำการประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ. 13 พ.ย. – จ. 25 ธ.ค. 66 จ. 22 เม.ย. – จ. 27 พ.ค. 67 จ. 24 มิ.ย. – จ. 29 ก.ค. 67
9 หลักสูตรแจ้งผลประเมินแต่ละรายวิชา
ประจำภาคการศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน ศ. 22 ธ.ค. 66 จ. 24 มิ.ย. – จ. 29 ก.ค. 67 ภายใน ศ. 26 ก.ค. 67
10 ปรากฎผลการศึกษาทางเว็บไซต์
https://graduate.mahidol.ac.th
ในส่วน Student Service System
ตั้งแต่ ส. 23 ธ.ค. 66
เป็นต้นไป
ตั้งแต่ ส. 25 พ.ค. 67
เป็นต้นไป
ตั้งแต่ ส. 27 ก.ค. 67
เป็นต้นไป
ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo