ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2563

  ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ระบบที่ให้บริการ
เปิด-ปิด ภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. - ศ. 4 ธ.ค. 63 จ. 4 ม.ค. - ศ. 30 เม.ย. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 16 ก.ค. 64 -
นักศึกษาเริ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต่ จ. 6 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 30 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 3 พ.ค. 64 เป็นต้นไป -
ลงทะเบียนปกติ จ. 6 ก.ค. - ศ. 17 ก.ค. 63 จ. 30 พ.ย. - ศ. 11 ธ.ค. 63 จ. 3 พ.ค. - ศ. 7 พ.ค. 64 ลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน ด้วยระบบ Student Service System 
ปิดการลงทะเบียนช่วงปกติ ส. 18 ก.ค. - อา. 9 ส.ค. 63 ส. 12 ธ.ค. 63 - อา. 3 ม.ค. 64 ส. 8 พ.ค. - อา. 23 พ.ค. 64
ชำระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดท้ายภายใน
เวลาไม่เกิน 23.00 น. (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็น การชำระเงินล่าช้าต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)

ศ. 7 ส.ค. 63
ศ. 1 ม.ค. 64 ศ. 21 พ.ค. 64
ลงทะเบียนล่าช้า จ. 10 ส.ค. - ศ. 21 ส.ค. 63 จ. 4 ม.ค. - ศ. 15 ม.ค. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 28 พ.ค. 64
ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ส. 8 ส.ค. - ศ. 11 ก.ย. 63 ส. 2 ม.ค. - ศ. 5 ก.พ. 64 ส. 22 พ.ค. - ศ. 11 มิ.ย. 64
ชำระค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จำนวน 2,000 บาท * จ. 10 ส.ค. - ศ. 2 ต.ค. 63 จ. 4 ม.ค. - ศ. 26 ก.พ. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 18 มิ.ย. 64
ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา จ. 10 ส.ค. - ศ. 21 ส.ค. 63 จ. 4 ม.ค. - ศ. 15 ม.ค. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 28 พ.ค. 64
ยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาที่ขอลดรายวิชา
ช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา
จ. 10 ส.ค. - พ. 9 ก.ย. 63 จ. 4 ม.ค. - พ. 3 ก.พ. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 16 มิ.ย. 64
ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่ม กรณีลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา จ. 10 ส.ค. - ศ. 11 ก.ย. 63 จ. 4 ม.ค. - ศ. 5 ก.พ. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 18 มิ.ย. 64
ขอถอนรายวิชา (Withdrawal) ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ ส. 22 ส.ค. - ศ. 27 พ.ย. 63 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้าย
ของวิชานั้น
ส. 16 ม.ค. - ศ. 23 เม.ย. 64 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้าย
ของวิชานั้น
ส. 29 พ.ค. - ศ. 9 ก.ค. 64 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้าย
ของวิชานั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลก
ารลงทะเบียน
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียน
จากนักศึกษา
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียน
จากนักศึกษา
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการ
ลงทะเบียนจากนักศึกษา
-
ระบบจะจัดทำ Invoice, Course List พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง
e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List
และนำ Invoice ไปชำระ ค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ
ผ่านช่องทาง electronic
ลงทะเบียนปกติ, ลงทะเบียนล่าช้า, ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด 12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน ลงทะเบียนปกติ, ลงทะเบียนล่าช้า, ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด 12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน ลงทะเบียนปกติ, ลงทะเบียนล่าช้า, ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด 12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน -
ประกาศจำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละ
รายวิชาพร้อมสถานภาพ การชำระเงิน
ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ ในส่วน e-registration
ตั้งแต่ จ. 20 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 14 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป  
กรณีนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนต้องติดต่องานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
จ. 14 ก.ย. - ศ. 25 ก.ย. 63
จ. 8 ก.พ. - ศ. 19 ก.พ. 64 - -
งานบริการการศึกษาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และ / หรือไม่ชำระเงิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อตัดพ้นสภาพนักศึกษา ศ. 2 ต.ค. 63 ศ. 26 ก.พ. 64 - -
ปิดระบบการลงทะเบียน e-registration ** จ. 23 พ.ย. - อา. 29 พ.ย. 63 จ. 26 เม.ย. - อา 3 พ.ค. 64 จ. 28 มิ.ย. - อา. 4 ก.ค. 64 -
นักศึกษาทำการประเมินรายวิชาออนไลน์ จ. 9 พ.ย. - จ. 21 ธ.ค. 63 จ. 5 เม.ย. - จ. 17 พ.ค. 64 จ. 26 ก.ค. - จ. 16 ส.ค. 64 -
หลักสูตรแจ้งการประเมินผลแต่ละรายวิชาประจำภาคการศึกษา
มายังบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน ศ. 25 ธ.ค. 63 ภายใน ศ. 21 พ.ค. 64 ภายใน ศ. 23 ก.ค. 64 -
ประกาศผลการเรียนทางเว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/
ในส่วน e-registration
ตั้งแต่ พ. 30 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ พฤ. 27 พ.ค.64 เป็นต้นไป ตั้งแต่ ศ. 30 ก.ค. 64 เป็นต้นไปติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo