วันที่ 19 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงานเชิดชูผลงานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2564 กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ภาควิชา และคณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เข้ารับรางวัล โดยภาควิชาระบาดวิทยารับ 2 รางวัล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาแนะนำคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา และรองศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภายในพิธีปฐมนิเทศฯ มีการสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา การแนะนำโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา การลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา กิจกรรม MUPH และพบรุ่นพี่ จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานครร่วมกับภาควิชาระบาดวิทยาจัดการประชุมภาคีภาครัฐในการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อโควิดและการส่งเสริมสุขภาพบุคคลากร ณ ห้องสุรินทร์โอสถานนุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมโยธี ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กรมสรรพากร สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักงบประมาณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่มาร่วมจัดบริการป้องกันโรคในเขตพื้นที่ย่าน ที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดหลงเหลือและการจัดบริการสุขภาพ ด้วยระบบดิจิตัลกินอยู่ดี (KYD) ของย่านฯ

ภาควิชาระบาดวิทยาขอแสดงความยินดี นางสาวโยษิตา ทวดอาจ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติ) ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางปองกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านชายแดนไทย – พม่า จังหวัดตาก Compliance of COVID-19 prevention guidelines among Village Health Volunteers near the Thai-Myanmar border, Tak Province ในการประชุมวิชาการศูนย์การแพทยกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ก้าวผ่านวิกฤตโควิดกับระบบสุขภาพวิถีใหม่ “Achieving the Closest to Pre-Covid19 with New Normal Practice ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัดทำผลงาน
นส.โยษิตา ทวดอาจ
ผศ.ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงาน Open House ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมแนะนำสถานที่ตั้งและสิ่งเอื้อต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการในการแนะนำหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
ภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วม ในห้องที่ 5 กลุ่มป้องกันควบคุมโรค
ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)

วันที่ 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด "การประชุมความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี" โดยมี คุณน้ำฝน ประโพธิ์ศรี หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมโครงการของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ทีม สปสช. และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร (ศสม.) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings จากนั้น ทีมงานโครงการฯ เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เยี่ยมชมตู้ Kiosk กินอยู่ดี ตู้สำหรับบริการด้านตรวจสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพในการป้องกันโรค นำเยี่ยมชมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และนำลงพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน และลงพื้นที่ชุมชนวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) และ โรงน้ำแข็งชุมชนหน้าวัดมะกอก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมติดตามความเป็นอยู่ด้านสุขภาวะ ความรอบรู้ในการป้องกันโควิดในช่วงการระบาดที่ผ่านมาของคนภายในชุมชนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

วันที่ 16 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการ Double Degree Program (DDP) for Master’s Degree ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ School of Public Health, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ นายแพทย์ดรณ์ ศรศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาโท ในความดูแลของ ผศ.ดร.ณัฐนารี เอมยงค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาี้ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo