การนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 6  เรื่อง

2565-1

นางสาวฟาติมา ยีหมาด, รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กาจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล.ปัจจยัที่มีความสัมพันธ์ ต่อการควบคมุ ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีในกลุ่มผ้ปู่วยเบาหวานชนิดที่สองของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย:การศึกษาย้อนหลังในโรงพยาบาลในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม.ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
2565-2

พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล, วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ณัฐนารี เอมยงค์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในผู้เข้ารับบริการณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
2565-3

พัชรินทร์ กลัดแป้น, วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ณัฐนารี เอมยงค์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
2565-4

sasiwimon Meenetkum , Sarinya Boongird , SuchadaT asai , Piyatida huengsaman , Wisit Chaveepojkamjorn , Chagriya Kitiyakara. PREVALENCE OF SARCOPENIA IN THAI PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS BY THE ASIAN WORKING GROUP FOR SARCOPENIA: 2019 CRITERIA. the 21st Asian Pacific Congress of Nephrology (APCN’23). 30 March-2 April 2023

โปสเตอร์
(ระดับนานาชาติชาติ)
นักศึกษา
2565-5

Dr. Jiraluck Nontarak, Prof.Sawitri Assanangkorncha. The prevalence of unrecorded alcohol consumption and volume of unrecorded alcohol consumption in Thailand 2022. 48th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the KettilBruun Society (KBS), Johannesburg, South Africa 6-8 June 2023

วาจา
(ระดับนานาชาติชาติ)
อาจารย์
2565-6

ดิยานา ผูหาดา, สุคนธา ศิริ, ทวี สายวิชัย,กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติ และภาวะตาแห้งในผู้ที่มารับบริการทำความสะอาดเปลือกตาที่คลินิกเอกชนเฉพาะทางตาแห่งหนึ่ง.FACTORS ASSOCIATED
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขยุคใหม่ภายใต้ร่มมหาดไทย” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 3.
วันที่ 16 มีนาคม 2566

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo