การนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 4  เรื่อง

2565-1
โยษิตา ทวดอาจ, ณัฐนารี เอมยงค์ , สุคนธา ศิริ. การปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านชายแดนไทย – พม่า จังหวัดตาก. การประชุมวิชาการศูนย์การแพทยกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี ‚ 2565  ก้าวผ่านวิกฤตโควิดกับระบบสุขภาพวิถีใหม่ “Achieving the Closest to Pre-Covid19 with New Normal Practice”
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting 
วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงาน
2565-2 วริศรา จิระวาทิน, สุคนธา ศิริ, อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ดุสิต สุจิรารัตน์. การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  17
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-19” ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2565  รูปแบบออนไลน์ บนโปรแกรม Cisco WebEx Meeting 
วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
2565-3 คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุที่มีกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ผู้นำเสนอ นางสาวตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง"ล้ม หรือ รุก ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่"ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
2565-4
จุฑาธิป  ศิลา,  สุคนธา  ศิริ,  ณัฐนารี  เอมยงค์
ภาวะวิตกกังวลของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565  มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบออนไลน์
วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo