หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    ชื่อย่อ : ส.ด.
ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพสาธารณสุข มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและ
สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุขและศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่มีความ ซับซ้อน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ที่มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
โดยผ่านการทำงานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงาน หุ้นส่วน และเครือข่าย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการ สุขภาพ
วัตถุประสงค์
1. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีดุลยพินิจเชิงจริยธรรม ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ วัฒนธรรม
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ และจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนได้ โดยใช้ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีบนพื้นฐานขององค์ ความรู้ระดับสูงและความเข้าใจในปัญหาอย่างถูกต้อง
3. บูรณาการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวน การ วิจัย การจัดการความรู้
4. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ใช้การสื่อสารและถ่าย ทอดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร - See more at:

คุณสมบัติของผุ้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาอนามัยครอบครัว สาขาการพยาบาลสาธารณสุข สาขาโรคติดเชื้อและการระบาด สาขาส่งเสริมสุขภาพ สาขาบริหาร สาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-3 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาแกน

8          

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

7         

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3         

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

36         

หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

54           

หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
5.การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารทั่วไป
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นักวิจัยระบบนโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4. ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข
5. นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุภาพ
6. นักวิจัยและประเมินผลแผนงาน โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ
7. ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารงานในอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารและอาชีพอิสระ

 

วัตถุประสงค์เฉพาะของวิชาเอก (วิชาเอกวิทยาการระบาด)
เพื่อผลิตนักวิทยาการระบาดที่มีความรู้ ความคิดริเริ่ม และความชำนาญ สามารถ เป็นผู้นำทางวิทยาการระบาดในการถ่ายทอด เผยแพร่และ
บริการสังคมอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งมุ่งหวัง พัฒนาหลักการ และวิธีการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการพัฒนางานสาธารณสุข
ผู้สำเร็จ การศึกษาจะมีความสามารถ ดังนี้
1.ใช้วิธีการทางวิทยาการระบาด ศึกษาวิจัย บริการสาธารณสุขและชีว แพทย์ เพื่อปรับปรุงงานสาธารณสุข
2.วางแผนดำเนินการและประเมินงานสาธารณสุข โดยใช้ความรู้ทางด้าน วิทยาการระบาดเป็นพื้นฐาน
3.ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม บุคลากรสาธารณสุข ทางด้านวิทยาการระบาดทุกระดับ
4. ร่วมปฏิบัติงานและประสานงานกับสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ พัฒนางานสาธารณสุข

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมาวดวิชาแกน 8 หน่วยกิต

สศบส ๕๑๖ จริยธรรมในระบบสุขภาพ

๑ (๑-๐-๒)

สศชส ๖๒๙ ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข

๓ (๓-๐-๖)

สศคร ๖๘๒ บูรณาการและนวัตกรรมของการสาธารณสุข

๒ (๑-๒-๓)

สศคร ๖๘๓ การฝึกปฏิบัติภาวะผู้นำทางสาธารณสุข

๑ (๐-๔-๑)

สศคร ๖๘๕ สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางการสาธารณสุข

๑ (๐-๒-๑)

2. หมวดวิชาบังคับ (๗ หน่วยกิต)

วิชาเอกวิทยาการระบาด

สศรบ ๖๑๔ สถิติวิเคราะห์ในงานระบาด ๒

๓ (๓-๐-๖)

สศรบ ๖๑๘ การศึกษาทางระบาดวิทยาส่วนรูปแบบและการวิเคราะห์ ๑

๓ (๓-๐-๖)

สศรบ ๖๙๐ ประสบการณ์การสอนวิทยาการระบาด
๑ (๐-๒-๑)

3. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต)

สศรบ ๖๐๔ วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด ๑

๓ (๒-๒-๕)

สศรบ ๖๑๐ ระบาดวิทยาเชิงสังคม

๓ (๓-๐-๖)

สศรบ ๖๑๒ หัวข้อวิจัยทางวิทยาการระบาด

๓ (๒-๒-๕)

 

4.วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

สศรบ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

๓๖(๐-๑๔๔-๐)

คณาจารย์บริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการระบาด

รองศาสตรจารย์ ดร. นพพร โหวธีระกุล

วุฒิการศึกษา : 
วท.บ.(จิตวิทยาคลินิก), สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์), 
Ph.D.(Medicine and Health Sciences)

อาจารย์ ร.อ.ดร. กิติพงษ์ หาญเจริญ รน.

วุฒิการศึกษา :
วท.บ (เทคนิคการแพทย์), 
วท.ม (เวชศาสตร์เขตร้อน), 
วท.ด (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

อาจารย์ ดร.ทพ. สุทธิ เจริญพิทักษ์

วุฒิการศึกษา : 
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
M.P.H.(Dental Public Health)
M.Sc. (Health Policy, Planning and Financing)
Ph.D.(Dental Public Health)

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรักษ์ คูเปอร์  มีใย

วุฒิการศึกษา : 
วท.บ (เศรษฐศาสตร์)
พบ.ม (สถิติประยุกต์)
M.Sc (in Modern Epidemiology)
Ph.D (Doctor of Philosophy) 

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

วุฒิการศึกษา : 
ส.บ (บริหารงานสาธารณสุข)
วท.ม (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:http://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo