วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม โดยคุณวิชาญ ปล้องไหม ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยคุณวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมส่งมอบถุงยังชีพของโครงการ "GPO ปันสุข สู้ภัย COVID-19" ให้กับผู้นำชุมชนบ้านครัว และชุมชนคลองส้มป่อย เขตราชเเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ว่างงาน และผู้ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ มัสยิดมีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม)

ภาควิชาระบาดวิทยาขอแสดงความยินดี นางสาวลินรดา หิมมะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” จากการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์: Cisco WebEx Meetings) จากผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจหยุดการใช้เพร็พ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงข้ามเพศในกรุงเทพฯ”

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์ ภาควิชาระบาดวิทยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
."ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสถิติศาสตร์ อนุสาขาวิชาชีวสถิติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo