i


#

ระหว่างวันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560- วันที่ 2 มีนาคม 2560 รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล เข้าร่วมเข้าร่วมเดินทางเพื่อจัดการอบรมการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และชุมชน การวินิจฉัยและวิเคราะห์แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครหมู่บ้าน การหนุนเสริมและพัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานชุมชนด้านใช้เฉียบพลันรสม
ทั้งติดตามความคืบหน้างานในพื้นที่ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการสาธารณสุข จัดโดย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo