ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Journal Club 2023 เรื่อง “One Health and Infectious Disease Dynamics at the Human-Animal interface”
วิทยากร Associate Professor Dr. James Rudge Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID) Department of Global Health and Development
Faculty of Public Health and Policy London School of Hygiene and Tropical Medicine วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบ Hybrid Onsite: ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Online: Webex หมายเลข 571 529 588 https://mahidol.webex.com/webappng/sites/mahidol/dashboard/pmr/sukhontha.sir
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง
https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=8kUVJVN1AjW

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น (Basic Analysis)” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00- 16.00 น. ลงทะเบียน :บุคคลทั่วไป 5,000 บาท นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 4,500 บาท แบบ onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร. สุคนธา ศิริ (หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา) โทร. 0891780701 e-mail: sukhontha.sir@mahidol.ac.th นส.อัญชนา เกิดปัญญา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 0891100350 e-mail: uanchana.keo@mahidol.ac.th นางเปรมประภา นุตโรจน์ (นักวิชาการศึกษา) โทร. 0868872716 e-mail: premprapa.nut@mahidol.ac.th หมายเหตุ: ผู้ที่นำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวเพื่อเข้าอบรม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานก่อนเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องโครงการการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2565  เวลา 08.30- 16.00 น. . ลงทะเบียน :บุคคลทั่วไป 5,000 บาท นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 4,500 บาท แบบ onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร. สุคนธา ศิริ (หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา) โทร. 0891780701 e-mail: sukhontha.sir@mahidol.ac.th นส.อัญชนา เกิดปัญญา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 0891100350 e-mail: uanchana.keo@mahidol.ac.th นางเปรมประภา นุตโรจน์ (นักวิชาการศึกษา) โทร. 0868872716 e-mail: premprapa.nut@mahidol.ac.th หมายเหตุ: ผู้ที่นำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวเพื่อเข้าอบรม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานก่อนเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญบุคคลทั่วไปลงทะเบียนเข้าศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (Credit Bank)
วิชา สศรบ ๖๖๘ : คอมพิวเตอร์และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาการระบาด (PHEP 668 : COMPUTER AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM(MIS) IN EPIDEMIOLOGICAL STUDIES)
ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 (3/2564)
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565
ศึกษารายละเอียดได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/CourseList643.php
ลงทะเบียนเรียน : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/login-general.php
รายละเอียดตารางสอน https://drive.google.com/.../1f.../view

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8541
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo