อาจารย์ ดร.ทพ. สุทธิ เจริญพิทักษ์
Lect. Dr. SUTTHI  JAREINPITUK

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   sutthi.jar@mahidol.ac.th
 
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี   ท.บ.    สาขา    ทันตแพทยศาสตร   สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท   M.Sc.  สาขา    Health Policy   Planning andFinancing สถาบัน L ondon School of Hygiene and Tropical Medicine, London, U.K.
         
ประเทศ  United Kingdom
ปริญญาโท   M.P.H. สาขา   Dental Public Health สถาบัน       University of Michigan, U.S.A                 ประเทศ  United Stated
ปริญญาเอก  Ph.D.  สาขา     Dental Public Health สถาบัน       University College London, UK.             ประเทศ  United Kingdom
      
        
ตำแหน่งวิชาการ :
อาจารย์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

ทันตสาธารณสุข , ระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก

Key Experiences :
Dental Caries Prevention Among Teenagers
 
Working Experiences :
1992 – 1994 Dentist, Song Community Hospital Prae Province
1995 – present Lecturer, Department of Epidemiology Faculty of Public Health, Mahidol University.

งานวิจัย :
2019 Apinya Surawit, Chukiat Viwatwongkasem, Pichitpong Soontornpipit, Prasong Kitidamrongsuk, Piangchan Rojanavipart, Sutthi Jareinpituk. Empirical Bayes Estimators under Nonparametric Priors for Disease Mapping of HIV/AIDS . IEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 8712325
2018 Apinya Surawit, Chukiat Viwatwongkasem, Pichitpong Soontornpipit, Prasong Kitidamrongsuk, Piangchan Rojanavipart, Sutthi Jareinpituk. Empirical Bayes Estimators under Nonparametric Priors for Disease Mapping of HIV/AIDS . IEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress 8712325
2017 Ryan M, Mentzakis E, Jareinpituk S, Cairns J. External Validity of Contingent Valuation: Comparing Hypothetical and Actual Payments.Health Econ. 2017;26: 1467–1473 (2017)
  Yu Kubota, Sutthi Jareonpituak, Kulaya Narksawat, Pratana Satitvipawee, Callum Durward.Status, knowledge, attitudes, and practices of 12-18-year old orphaned children pertaining to dental caries in an dental clinic by non-governmental organization at Phnom Penh, Cambodia. Oral Health Care 2017;2(2):1-4
2016 Prasong Kitidamrongsuk,Sutthi Jareinpituk,Sarika Pattanasin,Chukiat Viwatwongkasem, Pichitpong Soontornpipit,Jutatip Silabutra. Determinants of inpregnated net ownership and utilization in rural community on the Thai-Myanmar border in Prachuab Khiri Khan,Thailand. Procedia Computer Science 2016; 000-000
  Ryan M, Mentzakis E, Jareinpituk S, Cairns J. External Validity of Contingent Valuation: Comparing Hypothetical and Actual Payments. Health Econ. 2016 Oct 9. doi: 10.1002/hec.3436.
2013  Chukiat Viwatwongkasem , Romanee Kudngaongarm) , Somchai Chaisupamongkollarp, Chanida Thamsoonthorn , Anchalee Naovaratsophon, Prapon Nipattasat, Weeranun Vichathai, Chaweewan Pakdethanakul, Sutthi Jareinpituk , Pratana Satitvipawee .การไม่เคี้ยวอาหารด้วยฟันเทียมถอดได้ทั้งปากของชาวไทยผู้สูงอายุ Not Chewing Food Among the Thai Elderly with Complete Denture. Journal of The Medical Association of Thailand 2013; 96() :S171-80
  Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Sutthi Jareinpituk, Pichitpong Soontornpipit . Mixture Models for Estimating the Number of Drug Users in Thailand 2005-2007. Applied Mathematics Sep. 2013;4 () :1242-1250
2012  Chanida Thamsoonthorn, Romanee Kudngaogarm, Anchalee Naovaratsophon, Somchai Chaisupamongkollarp, Chukiat Viwatwongkasem, Somsak Sripanaratanakul, Prapon Nipattasat, Saithip Leevarakarn, Sutthi Jareinpituk, Pratana Satitvipawee, Chaweewan Pakdethanakul. Validation and Reliability of the Thai Version of Denture Complaint Questionnaire for Measuring Satisfaction of Complete Denture Patients. J Dent Assoc Thai. J Dent Assoc Thai 2012;62(2):53-64
  Sutthi Jareinpituk, Sarika Pattanasin, Pratana Satitvipawee, Warunnee Wongklang, Chukiat Viwatwongkasem, Adisak Bhumiratana, Pichitpong Soontornpipit. Risk Factors for malaria infection among rubber tappers living in a malaria control program area in Southern Thailand. Tropical Medicine and Public Health 2012;43(6):1313-1325
2011 Jalayondeja C, Kaewkungwal J, Sullivan P, Nidhinandana S , Pichaiyongwongdee S,
Jareinpituk S. Factors related to community participation by stroke victims six month post- stroke. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. July 2011;42(4):1005-1013
2008 Prapasiri P, Jareinpituk S, Keawpan A, Chuxnum T, Baggett HC, Thamathtiwat S, Olsen SJ. Epidemiology of radiographically-confirmed and bacteriamic pneumonia in rural Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public October 2008;39 (4): 706-718
2007  Hang Thi Thu Le, Jareinpituk S, Kaewkungwal J, Pitiphat W. Increased Risk of Preterm Birth Among Non- Smoking, non- alcohol drinking women with maternal periodontitis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2007 38 (3): 586-593.
  Keereekamsuk T , Jaimton S, Jareinpituk S, Kaewkungwal J. Sexual behavior and HIV infection among pregnant hill tribe women in northern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public October 2007;38 (6): 1-9