อาจารย์นันท์นภัส ภัคะมาน
Lect. NANAPAS  BHAGAMAN

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   nanapas.bha@mahidol.edu
 
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี     วท.บ.                 สาขา       สถิติ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท    วท.ม                   สาขา       ชีวสถิติ        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
                   
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ชีวสถิติ
Advanced Features –NVivo : Framework Analysis

งานวิจัย :
2023

Siriwan Pitayarangsarit, Nanapas Bhagaman, Korravarn Yodmai, Nattaya Thangsirikul,  Mathuros Tipayamongkholgul.
The resiliency of noncommunicable diseases services during the public health crisis: a lesson from Bangkok, Thailand.

BMC Health Services Research (2023) 23:409

2008

Wanvisa Dumrimungkit, Nanapas Bhagaman, Kulaya Narksawat.
Factor Relating to Oral Health Behavior of Caregivers affected Caries Status in Primary Teeth among Preschool Children 3-4 years old :A Case Study in Daycare Centers, Bangpra District,Chachangsoa Province, Thailand. Thai Public Health J. 2008;38(3):297-303