รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร
Assoc. Prof. Dr. Wisit  Chaveepojnkamjorn     

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   wiziz.cha@mahidol.ac.th , wisit.char@yahoo.com
   
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี สพ.บ.      สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท ส.ม. สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
ปริญญาเอก ส.ด.                สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศ  ไทย
         
ตำแหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ
ระเบียบวิธีวิจัยในงานระบาดวิทยา
 โรคเบาหวาน
 โรคหลอดเลือดหัวใจ
 โรคมาลาเรีย
 โรคความดันโลหิตสูง 
 

งานวิจัย :

2023

Kantima  Chuchat, Natnaree  Aimyong, Wisit Chaveepojnkamjorn . Microvascular complication among type II diabetes mellitus patients with poor glycemic control in Samut Prakan Hospital: a survival analysis.ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็กในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี โรงพยาบาลสมุทรปราการ : การวิเคราะห์การรอดชีพ.  Dis Control J 2023; 49(1):124-136

2022

Wisit Chaveepojnkamjorn, Sureeporn Songroop, Pratana Satitvipawee,Supachai Pitikultang, Suruchsawadee Thiengwiboonwong. Effect of Low Birth Weight on Child Stunting among Adolescent Mothers. Open Journal of Social Sciences;2022,10: 177-191

  Association between media use and poor sleep quality among senior high school students: a cross-sectional study [version 1; peer review: awaiting peer review] .Wisit Chaveepojnkamjorn , Jutiporn Srikaew, Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang, Soontaree Khampeng5.F1000Research 2021, 10:1116 Last updated: 05 NOV 202

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Sureeporn Songroop,Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang, Suruchsawadee Thiengwiboonwong. Association between Breastfeeding and Child Stunting among Adolescent Mothers. Universal Journal of Public Health 9(6): 484-491, 2021

2021

Risk and protective factors of relapse in patients with first episode schizophrenia from perspectives of health professionals: a qualitative study in northeastern Thailand Jarunee Intharit1, Khanogwan Kittiwattanagul, Wisit Chaveepojnkamjorn, Kukiat Tudpor. F1000Research 2021, null:null Last updated: 08 JUN 2021

2020

Chaveepojnkamjorn W Boonrasri W , Viwatwongkasem  C , Siri S, Kriengkaisakda W.  RELATIONSHIP BETWEEN HEMOGLOBIN A1c AND ISCHEMIC STROKE AMONG PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 2019; 50(5): 935-941

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Jutiporn Srikaew, Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang, Soontaree Khampeng. Youth and Sleep Quality: Association between Poor Sleep Quality and Depression among Senior High School Students in Ratchaburi Province, Thailand: A Cross-sectional Study. Int J Med. Public Health. 2019; 9(4):125-130.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Wandee Boorasri, Chukiat Viwatwongkasem,
Sukontha Siri,  Warakorn Krienkaisakda. Association between hemoglobin A1c and acute ischemic stroke among patients with type-2 diabetes: a case-control study.
International Journal of Diabetes in Developing Countries
DOI 10.1007/s13410-020-00806-7

 

Rungsinoppadol Thotong, Sopittra Somharnwong, Suleeporn Sangrajrang, Natchaporn Pichainarong, Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang,
Wisit Chaveepojnkamjorn. Relationship between Breast Cancer and Vitamin Supplement Use in Premenopausal Women. THAI CANCER JOURNAL 2020;39(4):133-142

2019

Wisit Chaveepojnkamjorn1 Wandee Boonrasri, Chukiat Viwatwongkasem, Sukhontha Siri , Warakorn Kriengkaisakda. Blood Cholesterol and Acute Ischemic Stroke Among Type-2 Diabetic Patients. J Sci Technol MSU 2019; 38(1):68-80

 

Rungsinoppadol Thotong, Sopittra Somharnwong1, Suleeporn Sangrajrang1,Natchaporn Pichainarong, Pratana Satitvipawee3, Supachai Pitikultang,Wisit Chaveepojnkamjorn. Factors Related to Breast Self-Examination Practices Among Premenopausal Women THAI CANCER JOURNAL 2019; 39(1):16-27

 

Woragon Wichaiyo , Wirat Parnsila1, Wisit Chaveepojnkamjorn, Banchob Sripa. Predictive risk factors towards liver fluke infection among the people in Kamalasai District, Kalasin Province, Thailand. SAGE Open Medicine 2019;7:1-6

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong,Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang. Relationship between family history and breast cancer among Thai premenopausal Women. MSU Journal 2018;37(2):460-469

 

 

Chaveepojnkamjorn W, Boonrasri W, Viwatwongkasem C, Siri S, Kriengkaisakda W. Diabetes  Relationship between hypercholesterolemia and acute ischemic stroke among patients with type-2 diabetes: A case control study Diabetes Update Aug. 2018;1(2):1-5

2017

Wisit Chaveepojnkamjorn, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Sativipawee,  Supachai Pitikultang. Body Mass Index and Breast Cancer Risk among Thai Premenopausal Women: a Case-Control Study.Asian Pac J Cancer Prev 2017;18 (11):3097-3101

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee, Supachai Pitikultang Association between physical activities and breast cancer among Thai women under45 years old. J Sci Technol MSU 2017;37(3): 383-391

 

 Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Sativipawee ,Supachai Pitikultang.Relationship between Breast Cancer and Oral Contraceptive Use among Thai Premenopausal Women: a Case-Control Study.Asian Pac J Cancer Prev 2017;18(5):1429-1433

2016

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Voranan Adthasangsri, Pratana Sativipawee, Chadapa Prasertsong.Depression and its Associated Factors among Senior High School Students in Nonthaburi Province, Thailand: a Cross-sectional.J Public Health Dev Ctries. 2016;2(3):224-234

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Voranan Adthasangsri, Pratana Satitvipawee, Chadapa Prasertsong5Social Determinants and Depression among Senior High School Students.Journal Science and Technology Mahasarakham University 2016;35(5):559-567

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong , Voranan Adthasangsri, Pratana Satitvipawee, Chadapa Prasertsong.Youths and Depression: Depressive Evaluation among Senior High School Students, Nonthaburi Province.Journal Science and Technology Mahasarakham University 2016;35(5):530-537

2015

 Wisit Chaveepojnkamjorn, Pornpana Somjit, Suthee Rattanamongkolgul,Sukhontha Siri and Natchaporn Pichainarong. Factor associated with diabetic retinopathy among type 2 diabetic patients: a hospital based case-control study. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2015;46(2): 322-329

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichanarong, Alcohol Drinking and Violence-Related Behaviors among Female Youths: A point Cross-Sectional Study. J Sci Technol MSC 2015; 34(3):247-254

 

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Alcohol Use and Sexual-risk Behaviors among Female Youths: a Cross-sectional Survey in Central Thailand. J Sci Technol MSU 2015;34(2):171-179

2014

Wisit Chaveepojnkamjorn. ALCOHOL CONSUMPTION PATTERNS AMONG VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL THAILAND. Tropical Medicine and Public Health 2012;43(6):1560-1567

2011

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn. Self-care activities and quality of life among Type-2 diabetic patients. J Sci Technol MSU 2011; 30(1): 74-83 Chaveepojnkamjorn W, Pichainarong N. Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand. BMC Public Health. 2011; 11: 233. doi: 10.1186/1471-2458-11-233

2010

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Suneerat Yanguen. Factors associated with hazardous alcohol use among vocational college students. KKU Res J 2010; 15(8): 698-707.

 

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn. Youth and alcoholic beverages: Drinking patterns among high school students in central Thailand. J Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41(6): 1467-74.

 

 Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong. Factors associated with alcohol consumption among male high school students in central Thailand. J Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41(3): 735-42

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong. Drinking behavior survey of male mathayom 1,3,5 school students in the central region of Thailand. J Sci Technol MSU 2010; 29(2): 178-85.

2009

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong. Drinking behavior among female high school students in central Thailand . J Med Assoc Thai 2009; 92(Suppl. 7): S1-7

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Frank-Peter Schelp, Udomsak Mahaweerawat. A randomized controlled trial to improve the quality of life of type 2 diabetic patients using a self-help group program. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009; 40(1): 169-76.

 

.Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong. Self-esteem and drinking refusal self-efficacy among upper secondary school students with hazardous alcohol consumption. J Sci Technol MSU 2009; 28(1): 47-55.

 

Karati Poomphakwaen, Supannee Promthet, Supot Kamsa-ard, Patravoot Vatanasapt, Wisit Chaveepojnkamjorn, Jeeranun Klaewkla, Dusit Sujirarat, Natchaporn Pichainarong. Risk factors for Cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A nested case-control study. Asian Pacific J Cancer Prev 2009; 10(2): 251-8.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Frank-Peter Schelp, Udomsak Mahaweerawat. A randomized controlled trial to improve the quality of life of type 2 diabetic patients using a self-help group program. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public HealthVolume 40, Issue 1, January 2009, Pages 169-176 

 

Poomphakwaen K, Promthet S, Kamsa-ard S, Vatanasap P, Chaveepojnkamjorn W, Klaewkla J, Sujirarat D, Pichainarong N. Risk factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A nested case-control study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2009; 10(2):251-258 

 

Chaveepojnkamjorn W, Pichainarong N. Self-Esteem and Drinking Refusal Self-Efficacy among Upper Secondary School Students with Hazardous Alcohol Consumption. J Sci Technol MSU 2009; 28(1): 47-55

2008

.Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Frank-Peter Schelp, Udomsak Mahaweerawat.Quality of life and compliance among type 2 diabetic patients. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2008; 39(2): 328-34.

2007

Wisit Chaveepojnkamjorn and Natchaporn Pichainarong. Factors associated with alcohol consumption among upper secondary school students . Southeast Asian J Trop Med Public Health 2007; 38(1): 505-11.

2006

Natchaporn Pichainarong, Noparat Mongkalangoon, Siripen Kalayanarooj, Wisit Chaveepojnkamjorn. Relationship between body size and severity of dengue hemorrhagic fever among children aged 0-14 years. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006: 37(2): 283-8.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Suttilak Nurod. Youth and alcoholic beverages: evaluation of hazardous alcohol consumption among upper secondary school students.J Sci Technol MSU 2006; 25(3): 77-85.

2005

Wisit Chaveepojnkamjorn and Natchaporn Pichainarong. Cigarette smoking among Thai Buddhist Monks, central and eastern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005; 36(2): 505-11.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn and Natchaporn Pichainarong. Behavioral factors and Malaria infection among the migran t population, Chiang Rai Province. J Med Assoc Thai 2005; 88(5): 1293-1301.

 

 Dao Weiangkham, Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Patcharaporn Kerdmongkol, Somchai Tanawattanacharoen. Effect of maternal weight gain on small for gestational age (SGA) infants. Chula Med J 2005; 49(11): 647-55.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Suttilak Nurod. Personal, family and social factors related to alcoholic drinking among upper secondary school students. Maha Sarakham Hospital Journal 2005; 2(2): 1-9.

2004

 Wisit Chaveepojnkamjorn and Natchaporn Pichainarong. Malaria infection among migrant population along the Thai-Myanmar border area. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35(1): 41-5.

 

Supatra Chaikaew, Natchaporn Pichainarong Wisit Chaveepojnkamjorn, Piangchan Rojanavipart, Petch Rawdaree. Factors associated with Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes. Vajira Medical Journal 2004; 48(2): 97-106.

 

Natchaporn Pichainarong and Wisit Chaveepojnkamjorn. Malaria infection and life-style factors among hilltribes along the Thai-Myanmar border area, Northern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35(4): 834-9.

 

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Pattama Khobjit, Viroj Veerachai, Dusit Sujirarat. Energy drinks consumption in male construction workers, Chonburi Province. J Med Assoc Tha i 2004; 87(12): 1454-8.

2003

.Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong. Maternal size and pregnancy-induced hypertension. Vajira Medical Journa l 2003; 47(1): 47-55.

 

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Pipat Luksamijarulkul, Dusit Sujirarat, Tawatchai Keereecamsuk. Hepatitis B carrier among married hilltribe women in Northern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34(1): 114-119.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong. Maternal weight gain and low birth weight. Vajira Medical Journal 2003; 47(2): 123-31.

2002

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Dusit Sujirarat, Nitchima Romyamalee. Working condition and pregnancy outcomes. Safety and Environment Review 2001; 11 (4) and 2002; 12(1-4): 35-49.

 

Pichainarong P, Chaveepojnkamjorn W, Patumanond J, Akawat N. Passive smoking and recurrent asthmatic attack in children. Thai J Epidemiol 2002; 9(1): 25-31.

 

Chaveepojnkamjorn W, Pichainarong N, Chunchusak S. Lipidaemia, waist and hip circumference in male workers. Thai J Epidemiol 2002; 9(2): 55-65.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Musin Thabirauta. Glycemic self control in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Vajira Medical Journal 2002; 46(2): 125-33.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Dusit Sujirarat, Monsin Yamsakun. Factors related to the quality of life in coronary artery disease patients with smoking history. Journal of Public Health 2002; 32(2): 100-12.

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Siriwan Pooltawee. Unintentional injuries among children aged 1-4 years at home. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2002; 33(3): 642-6.

 

Wanna Samart, Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Dusit Sujirarat. Quality of life and plasma glucose levels in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. Journal of Public Health 2002; 32 (3): 190-203

 

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Suchada Supathatakul. Knowledge barriers to cervical cancer screening. Journal of Health Education 2002; 25 (90): 34-48.

2001

Somchai Chitcharoen, Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn. Malaria situation in vector diseases contro l sector 7, Thongpapum district, Kanchanaburi Province 2000. Malaria Journal 2001; 36 (5): 226-36.26.

 

Chaveepojnkamjorn W, Pichainarong N, Sujirarat D, Yamsakun M. Assessment of quality of life of coronary artery disease patients with smoking history. Thai J Epidemiol 2002; 9(1): 1-12.

 

Sopa Pichainarong, Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn. Acute diarrhea in group of under 15 years of age Sena Hospital. Region 1 Medical Journal 2001; 3 (2): 83–89.

2000

Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn, Jayanton Patumanond, Uthaithip Rakchanyaban. Coffee drinking and risk factors of coronary heart disease. Thai J Epidemiol 2000; 8 (3): 99-110.

 

 Pichainarong N, Chaveepojnkamjorn W, Patumanond J, Supudommungmee S. Does Fiber Consumption Protect Against Colorectal Cancer ? Thai J Epidemiol 2000; 8 (1): 38-46.

 

Pichainarong N, Chaveepojnkamjorn W, Patumanond J, Apivanich S. Does Fiber Consumption Protect Against Gastric Cancer ? Thai J Epidemiol 2000; 8 (2): 65-74.

1998

Pichainarong N, Chaveepojnkamjorn W. Health effect from air pollution in Satun Province, September 1-October 7, 1997. Thai J Epidemiol 1998; 6 (3): 107-23

1997

 Chaveepojnkamjorn W, Pichainarong N. Anthrax and consummer. Thai J Epidemiol 1997; 5(2):89 – 97.

1996

Wisit Chaveepojnkamjorn. The importance of Leptospirosis and stagnant water condition. Journal of Public Health 1996; 26(1): 60 – 65.