ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ
Asst. Prof. Dr. SUKHONTHA  SIRI

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   sukhontha.sir@mahidol.ac.th
    
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี      วท.บ.         สาขา     สาธารณสุขศาสตร์   สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปร.ด สาขา อายุรศาสตร์เขตร้อน สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
                 
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
ความเชี่ยวชาญ :
ระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงสังคม
พฤติกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์การแพทย์
การพัฒนาและประเมินคุณภาพเครื่องมือ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
Research Interests :
1. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค chronic disease เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
   โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ของคนไทย
2. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุไทย
3. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ภาวะสุขภาพจิตในคนไทย
4. การพัฒนาและประเมินเครื่องมือคัดกรองการเจ็บป่วย และความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคนไทย
5. ระบาดวิทยาสุขภาพจิต อื่นๆ เช่น สถานการณ์ ความรุนแรง ผลกระทบ ภาระโรค
6. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และผู้ดูแล และกลุ่มคนที่มีความจำเพาะ
7. ความรุนแรงในคนอบครัว
8. งานวิจัยอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น งานวิจัยเชิงระบาดวิทยาและงานวิจัยเชิงคุณภาพ

งานวิจัย :
2023

Sakulvalai Cheawbangyang, Ann Jirapongsuwan , Surintorn Kalampakorn, Sukhontha Siri.
Effects of Self-Efficacy Promoting Program for Work-Related Back Pain Preventive among Garbage Collectors under the Local Government Organization in Samut Prakan Province. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการป้องกันอาการ ปวดหลังจากการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ. Thai Journal of Public Health 2023;53(2):518-539.

  Ngoc Thi Nhu Hoang a, Ann Jirapongsuwan , Sukhontha Siri.  Depression and Related Factors among Health Science Students in Da Nang, Vietnam:A Cross-Sectional Study. J OURNAL OF HEALTH RESEARCH 2023;37(3):145-152
 

Triradchayakorn Kaewpunya,  Nopporn Howteerakul, Sukhontha Siri, Nawarat Suwannapong, Pokket Sirisreetreerux.  Quality of Sleep and Associating Factors among the Elderly with Urinary Incontinence. Journal of Health Science and Medical Research doi: 10.31584/jhsmr.2023937

 

Pimonpan Mueangja, Chardsumon Prutipinyo,  Sukhontha Siri. Happiness at work of nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration . Public Health Policy & Law Journal 2023;9(2):255-265

  Nareerat  Pummala, Ann  Jirapongsuwan, Sukhontha  Siri, Surintorn  Kalampakorn. Workplace Violence Against Frontline Nurses in a University Hospital in Bangkok, Thailand: A Cross-sectional Study. JOURNAL OF HEALTH RESEARCH 2023;37(5):333-340
2022

Pathavee Waewwab, Wirichada Pan-ngum, Sukhontha Siri , Bhophkrit Bhopdhornangkul , Wiriya Mahikul . Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding “New Normal” Guidelines and Quality of Life Among ThaiPeople During the COVID-19 Outbreak: An Online Cross-Sectional Survey. Frontiers in Public Health2022;10: Article 914417

  Jahirul Hushen , Arpaporn Powwattana , Chokchai Munsawaengsub , Sukhontha Siri. Utilization of maternal health services in rural Thawang, Rolpa district of Nepal: a community-based cross-sectional study. Journal of  Health 2022;36(1) :140-149
  Shristi Singh, Arpaporn Powwattana, Chockchai Munsawaengsub,Sukhontha Siri. Factors Influencing Husband’s Involvement during Antenatal Care in Lalitpur District of Nepal. THJPH 2022; 52(1): 6-17
  Rapeepun  Prasertbun, Hirotake  Mori , Aongart  Mahittikorn, Sukhontha  Siri, Toshio  Naito.  Pneumonia, influenza, and dengue cases decreased after the COVID?19 pandemic in Thailand.Tropical Medicine and Health (2022) 50:27
 

Autchara  Nopnob,  Ann  Jirapongsuwan,  Surintorn  Kalampakorn, Sukhontha  Siri.Predicting the Safety Behaviors toward Chemotherapy Administration among Registered Nurses in the Hospitals under the Department of Medical Services, Ministry of Public Health in angkok.ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการให้ยาเคมีบำบัดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร. Royal Thai Navy Medical Journal 2022;49(1):79-94

  Greco Mark Malijan, Nopporn  Howteerakul ,Natasha Ali, Sukhontha Siri ,Mondha  Kengganpanich, OH-DART Study Group ,Roger Nascimento,Ross D.Booton,Katherine M.E.Turner,Ben S.Cooper,Aronrag Meeyai. A scoping review of antibiotic use practices and drivers of inappropriate antibiotic use in animal farms in WHO Southeast Asia region. One Health 2022;15: 100412
 

Aongart Mahittikorn, Wanida Mala, Polrat Wilairatana, Sukhontha Siri, Frederick  Ramirez Masangkay, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Manas Kotepui. Prevalence, anti-malarial chemoprophylaxis and causes of deaths for severe imported malaria: A systematic review and meta-analysis. Travel Medicine and Infectious Disease 2022;49 ARTICLE No. 102408.

2021 Jutamanee Chungcharoen, Pornpimol Kongtip, Noppanun Nankongnab,Sukhontha Siri, Sumate Pengpumkiat. Comparison of Urinary Organophosphate Concentrations of Pesticide Sprayers from Sugarcane Farms in Nakhon Sawan Province. Journal of Public Health Nursing 2020;1-14
2020 Wisit Chaveepojnkamjorn, Wandee Boorasri, Chukiat Viwatwongkasem,
Sukontha Siri, Warakorn Krienkaisakda. Association between hemoglobin A1c and acute ischemic stroke among patients withtype-2 diabetes: a case-control study. International Journal of Diabetes in Developing Countries
DOI 10.1007/s13410-020-00806-7
  ภัทรา ทองสุข,  วัลลีรัตน์ พบคีรี , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการแบบบูรณาการโรคมาลาเรีย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. Participation Study in the Development of Integrated Malaria Services, Tha Song Yang District, Tak Province . Journal of Bamrasnaradura infectious disease institute. 2020;14(1):33-43
  Sugunya Khamgorn,Ann Jirapongsuwan, Surintorn Kalampakorn, Sukhontha Siri. A smoking cessation relapse recovery program among the conscript in Prince of Chumphon Camp, Chon Buri province. Thai Journal of Nursing, 2020;69(1): 44-53
  Nujaree Porprasit, Ann Jirapongsuwan, Surintorn Kalampakorn, Sukhontha Siri. Factors associated with quality of spirometry at occupational medicine clinic in Nopparat Rajathanee Hospital. J Med Health Sci.2020;27(3):69-82
2019 Wisit Chaveepojnkamjorn1, Wandee Boonrasri, Chukiat Viwatwongkasem, Sukhontha Siri , Warakorn Kriengkaisakda. Blood Cholesterol and Acute Ischemic Stroke Among Type-2 Diabetic Patients. J Sci Technol MSU 2019; 38(1):68-80
  Wikrom Rujayakronkul, Piyathida , Tridech, Sukhontha Siri, Charnwit Tridech. Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in Nakhon Pathom Province. Journal of Health and Nursing Research  2019;35(2):118-128.
2018 Roscharin Siriwoen, Rewadee Chongsuwat,Supreya Tansakul, Sukhontha Siri. Effectiveness of a Weight Management Program Applying Mobile Health Technology as aSupporting Tool for Overweight and Obese Working Women. Asia Pacific Journal of Public Health2018;30(6): 572– 581 Chaveepojnkamjorn W, Boonrasri W, Viwatwongkasem C, Siri S, Kriengkaisakda W. Diabetes  Relationship between hypercholesterolemia and acute ischemic stroke among patients with type-2 diabetes: A case control study Diabetes Update Aug. 2018;1(2):1-5
   สกุลพร สงทะเล, แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , สุคนธา ศิริ , สุรินธร กลัมพากร.สมรรถภาพปอดและ ปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานดับเพลิงกรุงเทพมหานคร.Journal of public health nursing 2018;32(1):1-14.
2017 Sasitorn Poosakaew, Arpaporn Powwattana, Wonpen Kaewpan,Sukhontha Siri. Factors Related to Transformational Leadership Roles in Health Promotion of Chief Nurse Officer District .Journal of Public Health Nursing 2017; 31:177-194
   Nuntida Juntawong, Piyathida Tridech, Sukhonta Siri, Charnwit Tridech,Factors Related to Receiving Cervical Cancer Screening Services among Women Aged 30-60 Years in Muang District, Pathumthani Province.Journal of Phrapokklao Nursing College 2017;28(1):63-79
2016 Sujitra Punya, Sukhontha Siri , Dusit Sujirarat , Supachai Pitikultang , Nopporn Tantirangsee.Prevalence and Association between Activities and Cognitive Impairment among the Elderly.Journal of Public Health 2016;46(1):95-107
  Ann Jirapongsuwan, Kyaw Thu Latt, Sukhontha Siri, Chokchai Munsawaengsub. Family Planning Practice Among Rural Reproductive-Age Married Women in Myanmar.Asia Pacific Journal of Public Health 2016;28(4): 303–312
2015 Wisit Chaveepojnkamjorn, Pornpana Somjit, Suthee Rattanamongkolgul, Sukhontha Siri and Natchaporn Pichainarong. Factors associated with diabetic retinopathy among type 2 diabetic patients: a hospital based case-control study. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2015;46(2).
  Aongart Mahittikorn, Hirotake Mori , Supaluk Popruk , Amonrattana Roobthaisong , Chantira Sutthikornchai , Khuanchai Koompapon, Sukhontha Siri , Yaowalark Sukthana 1, Duangporn Nacapunchai. Development of a Rapid, Simple Method for Detecting Naegleria fowleri Visually in Water Samples by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0120997 March 30, 2015
2014 Pornpat Dokmai, Sukhorntha Siri, Kulaya Narksawat. Chronic Diseases, Tooth Loss and Quality of Life among Elderly in Muangkao Sub-district Municipality,Muang District, Sukhothai Province, Thailand . Journal of Public Health 2014;44(2):112-123
  Sajani Manandhar, Deepak Sundar Shrestha, Pimsurang Taechaboonsermsk, Sukhontha Siri , Jarueyporn Suparp. Quality of Life among Breast Cancer Patients Undergoing Treatment in National Cancer Centers in Nepal. Asian Pac J Cancer Prev,2014; 15 (22), 9753-9757
  สุภัทร หลีกทุกข์, ปิยธิดา ตรีเดช ,สุคนธา ศิริ , ศักดา ตรีเดช. ประสิทธิผลการบริหารงานของประธานกรรมการ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดลพบุรี วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4 May.-Aug. 2014;16 (2) :134-141.
  ละออ นาคกุล, ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี. Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Apr. 2014;30 (1) :22-33. 
2013 อรัญญา ร่มโพธิ์เงิน,ปิยธิดา ตรีเดช,วงเดือน ปั้นดี,สุคนธา ศิริ ความสุขในการทำงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล .Happiness in workplace of personnel of golden jubeilee medicalcenter mahidol university.Vajira Nursing Journal 2013;15 (1):29-43 (Jan.-Jun)
  ประภาพร จงใจภักดี, ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี. Job satisfaction of professional nurse in ramathibodi hospital .Vajira Nursing Journal 2013;15 (1) :1-12 (Jan.-Jun) 
  ธนพล หวังธีระประเสริฐ, สุคนธา ศิริ. การประเมินระบบเฝ้าระวังและตัวชี้วัดของโครงการกำจัดโรคหัด จังหวัดสมุทรสาคร. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ๒๕๕๖; ๔๔: ๑๗๗-๑๘๓.
2012  Chesun A, Harncharoen K, Taechaboonsermsak P, Siri S. Factors related with cervical cancer screening test among Thai muslim women in Satun province. Asia J Public Health, 2012; 3: 79-85.
  วาที สิทธิ, มธุรส ทิพยมงคลกุล, สุคนธา ศิริ. อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล. วชิรเวชสาร ๒๕๕๕; ๕๖(๑): ๖๖-๗๕.
   Sirilak S, Okanurak K, Wattanagoon Y, Chatchaiyalerk S, Tornee S, Siri S. Community participation of cross-border migrants for primary health care in Thailand. Health Policy Plan. 2012, Nov 5; 1-7. Doi:10. 1093/heapol/czs105.
2011  Apinuntavech S, Nuchtean T, Siri S, Hancharoen K. The use of a geographic information system (GIS) to study spatial distribution and factors associated with stress among Thai adolescents. Adolescent Psychiatry 2011; 1(3): 235-244.
  Bandasak R. , Narksawat K., Tangkanakul C. , Chinvarun Y. , Siri S. Association between hypertension and stroke among Young Thai adults in Bangkok, Thailand. Southeast Asia J Trop Med Public Health ๒๐๑๑; ๔๒(๕): ๑๒๔๑-๔๘
2010 Kachaiyaphum P, Howteerakul N, Sujirarat D, Siri S, Suwannapong N. Serum cholinesterase levels of thai chilli-farm workers exposed to chemical pesticides: prevalence estimates and associated factors. J Occup Health. 2010;52(1):89-98. Epub 2009 Dec 16.
2006 Siri S, Okanurak K, Chansirikanjana S, Kitayaporn D, Jorm AF. Modified informant
questionnaire on cognitive decline in the elderly (IQCODE) as a screening test
for dementia for Thai elderly. Southeast Asia J Trop Med Public Health ๒๐๐๖ ; ๓๗(๓): ๕๘๗-๙๔