อาจารย์ ดร. สันต์ สุวรรณมณี
Lect. Dr. San Suwanmanee

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :    san.sua@mahidol.ac.th

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี   สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 )   สถาบัน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
การศึกษาหลังปริญญาเอก สถาบัน Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health
มหาวิทยาลัย
Johns Hopkins  
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
                                                                                   
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร:
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
  • ระบาดวิทยาภูมิคุ้มกัน
  • ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ
  • การวิจัยทางคลินิก
  • สาธารณสุขศาสตร์

รางวัล ทุนการศึกษา ทุนวิจัย :
  • ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ทุนวิจัย Jeunes Equipes Associées à l’IRD program สถาบัน Institut de recherché pour le devéloppement (IRD) เมืองมงเปอลิเย่ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2559 – 2562
  • ทุนวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560
  • A finalist of Young Scientist Award พ.ศ. 2558
  • Outstanding contribution to Student Affairs and Special Activities พ.ศ. 2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย  :
2023

San Suwanmanee , Shristi Ghimire, Jerome Edwards, Diane E. Griffin. Infection of Pro- and Anti-Inflammatory Macrophages by Wild Type and Vaccine Strains of Measles Virus: NLRP3 Inflammasome Activation Independent of Virus Production. Viruses 2023;15,260.

 

Nadine A. Peart Akindele, Laharika Dasharath Katamoni, Jacqueline Brockhurst,Shristi Ghimire, San Suwanmanee , Lisa Pieterse , Kelly A. Metcalf Pate,Elaine Bunyan , Roy Bannister , Tomas Cihlar , Danielle P. Porter, Diane E. Griffin. Effect of remdesivir post?exposure prophylaxis and treatment on pathogenesis of measles  in rhesus macaques.Scientific Reports 2023; 13:6463

2022 Wissanupong Kliengchuay, Wechapraan Srimanus, Rachodbun Srimanus , Nuttapohn Kiangkoo, Kamontat Moonsri , Sarima Niampradit,San Suwanmanee, KraichatTantrakarnapa.The association of meteorological parameters andAirQ+health risk assessment ofPM2.5 in Ratchaburi province, Thailand. Scientifc Reports 2022 ;12:12971
  Akindele NP, Pieterse L, Suwanmanee S, Griffin DE. B cell responses in hospitalized SARS-CoV-2 infected children with and without multisystem inflammatory syndrome. The Journal of Infectious Diseases 2022. doi: 10.1093/infdis/jiac119.
  Bartlett M*, Suwanmanee S*(co-first author), Akindele NP, Ghimire S, Chan KP, Guo C, Gould SJ, Cox AL, Griffin DE. Continued Virus-Specific Antibody-Secreting Cell Production, Avidity Maturation and B Cell Evolution in Patients Hospitalized with COVID-19. Viral Immunology 2022. doi: 10.1089/vim.2021.0191.
  Park H, Shapiro J, Sitaras I, Woldemeskel B, Garliss C, Dziedzic A, Sachitthanandham J, Jedlicka A, Caputo C, Rousseau K, Thakar M, Suwanmanee S, et al. Adaptive immune responses in vaccinated patients with symptomatic SARS-CoV-2 Alpha infection. The Journal of Clinical Investigation 2022. doi: 10.1172/jci.insight.155944.
2021 Sukphopetch P, Suwanmanee S, Pumeesat P, Ampawong S. In vitro characterization of Chrysovirus-1 induced hypovirulence of Bipolaris maydis. Walailak Journal of Science and Technology. 2021. 18(3). 1-8.
2019 Suwanmanee S, Mahakunkijcharoen Y, Ampawong S, Leaungwutiwong P, Misse D, Luplertlop N. Inhibition of N-myristoyltransferase1 affects dengue virus replication. MicrobiologyOpen 2019. doi: 10.1002/mbo3.831.
  Singkum P, Muangkaew W, Suwanmanee S, Pumeesat P, Luplertlop N. Suppression of the pathogenicity of Candida albicans by the quorum sensing molecules farnesol and tryptophol. Journal of General and Applied Microbiology 2019.
  Singkum P, Suwanmanee S, Pumeesat P, Luplertlop N. A powerful in vivo alternative model in scientific research: Galleria mellonella. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 2019. doi: 10.1556/030.66.2019.001.
 

Natthanej Luplertlop, Watcharamat Muangkaew, Potjaman Pumeesat, San Suwanmanee, Pantira Singkum. Distribution of Scedosporium species in soil from areas with high human population density and tourist popularity in six geographic regions in Thailand. PLoS ONE 2019. 14(1), e0210942. 

2018 Muangkaew W, Suwanmanee S, Singkum P, Pumeesat P, Luplertlop N. Effects of UVC irradiation on growth and apoptosis of Scedosporium apiospermum and Lomentosporum prolificans. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2018. Article ID 3745894.
  Suwanmanee S, Surasombatpattana P, Soonthornworasiri N, Hamel R, Maneekan P, Missé D, Luplertlop N. Monitoring arbovirus in Thailand: Surveillance of dengue, chikungunya and zika virus, with a focus on coinfections. Acta tropica 2018, 188, 244-250.
2017 Luplertlop N, Suwanmanee S, Ampawong S, Vongpunsawad S, Poovorawan Y. In vitro study of Zika virus infection in boar semen. Archives of virology 2017, 162(10), 3209-3213.
  Luplertlop N, Suwanmanee S, Muangkaew W, Ampawong S, Kitisin T, Poovorawan Y. The impact of Zika virus infection on human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line. Journal of vector borne diseases 2017. 54(3), 207.
  Suwanmanee S, Luplertlop N. Dengue and Zika viruses: lesson learned from the similarities between these Aedes mosquito-vectored arboviruses. Journal of Microbiology 2017. 55(2), doi: 10.1007/s12275-017-6494-1. 
 

Suwanmanee S, Luplertlop N. Immunopathogenesis of Dengue virus-induced redundant cell death: apoptosis and pyroptosis. Viral immunology 2017. 30(1), 13-19. 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ :
2559 วัชรมาศ ม่วงแก้ว, ธันวา วงษ์สุก, พจมาน ผู้มีสัตย์, สันต์ สุวรรณมณี, นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ. ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของเชื้อ Scedosporium boydii และ Scedosporium prolifican.วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2559. 23(2), 17-25.
2558 จิตรา ตะเภาพงษ์, สันต์ สุวรรณมณี, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ. การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ ก่อโรคในคลินิกผิวหนังในฤดูฝน. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558. 22(2), 8-14.
  วัชรมาศ ม่วงแก้ว, ธิตินันท์ กิติสิน, สันต์ สุวรรณมณี, ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบความสามารถของไนซินต่อการยับยั้งจุลชีพก่อโรคทางผิวหนังที่พบบ่อย. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558. 22(2), 15-23.
2557 สันต์  สุวรรณมณี, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ. บทบาทของไซโตไคน์จากแมสต์เซลล์ ที่มีผลต่อพยาธิกำเนิดของไข้เลือดออกเดงกี่. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2557. 21(3), 39-46.
 
ประสบการณ์ฝึกอบรม :

พ.ศ. 2557 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอทุนวิจัย THOHUN-USAID
พ.ศ. 2559 การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวนิรภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2561 Visiting Scholar, Institut de recherche pour le développement (IRD) ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2564 การใช้สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564 JH Patient Privacy for Workforce Members 2021, Johns Hopkins Medicine, USA

 
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน :

พ.ศ. 2558          Young Scientist Award 2015, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
พ.ศ. 2559          Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand
พ.ศ. 2559          ผู้ช่วยสอนในหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2559          วิทยากรอบรมการวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในภูมิภาคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2560          Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand
พ.ศ. 2560          การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว
พ.ศ. 2563          Immunology Floor Meeting, Graduate in Immunology Program, Johns Hopkins School of Medicine, MD, USA

 
ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพ :

พ.ศ. 2559       การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2560       การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2560       ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2563       Category 3 of Animal Exposure Certificate

 
หนังสือ :
พ.ศ. 2561       โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-  บทที่ 8 ยารักษาโรคติดเชื้อราและพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
-  ภาพรอยโรคและเชื้อราก่อโรคชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน
h-index (Scopus) : 7