อาจารย์ ดร.ภุชงค์  อินทร์ชัย
Lect.Dr. Puchong Inchai

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   puchong.inc@mahidol.ac.th
  
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                  โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  
สาขา          ระบาดวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย

ปริญญาเอก Doctor of Public Health  
สาขา Hospital Management and Health Policy),                         
                                          

สถาบัน  China Medical University ประเทศ Taiwan
 
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
        
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
Non- communicable diseases
 Health of marginalized populations
 Epidemiology in health policy
รางวัล ทุนการศึกษา ทุนวิจัย :
  • China Medical University Scholarship for International Students, 2019 – 2022
  • ทุนผลการเรียนดีเด่นจาก China Medical University, 2019 – 2021
  • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Ministry of Science and Technology, Republic of China (Taiwan), 2019
  • Elite Doctoral Student Award Competition, 2020
  • Whetstone Scholarship, 2021
  • Award of Excellence (Research Report Category) from 6th International Conference of Global Network of Public Health Nursing, Japan, 2022

งานวิจัย :

ปี 2022

. ????????Inchai P??????????????COVID-19?????-?????????????????????(2022):?10-32 ?doi:10.29636/SIHMCOVID-19P.202112_10

ปี 2022

Inchai P, Tsai WC, Chiu LT, Kung PT. Inequality in the Utilization of Breast Cancer Screening between Women with and without Disabilities in Taiwan: A Propensity-Score-Matched Nationwide Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 26;19(9):5280. doi: 10.3390/ijerph19095280. PMID: 35564676; PMCID: PMC9104314.

ปี 2021

Inchai P, Tsai WC, Chiu LT, Kung PT. Incidence, risk, and associated risk factors of stroke among people with different disability types and severities: A national population-based cohort study in Taiwan. Disabil Health J. 2021 Oct;14(4):101165. doi: 10.1016/j.dhjo.2021.101165. Epub 2021 Jul 3. PMID: 34266788.

ปี 2018

Inchai P, Jumniensuk A, Durongdej S, Sonthipho P, Bandit J, Eimsaard C. Self Care Behaviors among Elderly People with Chronic Diseases in Pamok District, Angthong Province. Journal of The Department of Medical Services, 2018, 43(4), 100-104.

ปี 2017

Pinichka C, Makka N, Sukkumnoed D, Chariyalertsak S, Inchai P, Bundhamcharoen K. Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach. PLoS One. 2017 Dec 21;12(12):e0189909. doi: 10.1371/journal.pone.0189909. PMID: 29267319; PMCID: PMC5739428.

งานนำเสนอ :

ปี 2022

Inchai P, Kung PT, Chiu LT, Tsai WC. The use of breast cancer screening between women with and without disabilities in Taiwan: A population-based cohort study, 6th International Conference of Global Network of Public Health Nursing, Osaka, Japan, 2022.1.8 – 2022.1.9

ปี 2019

Inchai P, Kung PT, Chiu LT, Tsai WC. The Incidence of Stroke among Disabled People in Taiwan: A Nationwide Population-based Study, 51st Asia-Pacific Consortium for Public Health Conference: SDGs in Reality, Bangkok, Thailand, 2019.11.20 – 2019.11.22

ปี 2015

Inchai P, Tipayamongkholgul M, Sujirarat D, Apinuntavech S. Stress and pattern of coping strategy among young adult in Thailand. 2015 Kyoto Global Conference for Young Public Health Researchers: Aging Society and Community Health, Kyoto, Japan, 2015.10.2 - 2015.10.3