นางเปรมประภา นุตโรจน์

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.(ประถมศึกษา)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา