ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
Asst. Prof. Dr. Natnaree  Aimyong

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   natnaree.aim@mahidol.ac.th
 
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี  วท.บ.  สาขา        รังสีเทคนิค สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ ไทย
ปริญญาโท  วท.ม.   สาขา        ชีวสถิต สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ ไทย
ปริญญาเอก Doctor of Public Health               สาขา      Biostatistics สถาบัน  University of North Carolina at Chapel Hill, United States of America
ประเทศ  America

 
ตำแหน่งทางวืชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานวิจัย :
2023 Farooq  Phiriyasart, Natnaree Aimyong, Ann Jirapongsuwan , Norisan RosehCOVID-19 vaccine hesitancy among older adult Thai Muslim people: A case-control study. Vaccine 2023;41(41):6048-6054
 

Waitayaporn Pengtong, Natnaree Aimyong, Yongchai Nilanont. Intracranial hemorrhage after recombinant tissue plasminogen Activator: The competing risks survival analysis.Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management ;2023(32): 101734

  Petcharat Aroonpakmongkol, Chardsumon Prutipinyo, Natnaree Aimyong. A regional health promotion center’s personnel core competencies under the Department of Health, Ministry of Public Health. Public Health Policy & Law Journal 2023;9(1):35-47
 

Witchakorn Ruamtawee, Mathuros Tipayamongkholgul, Natnaree Aimyong, Weerawat Manosuthi.Prevalence and risk factors of cardiovascular disease among people living with HIV in the Asia-Pacific region: a systematic review. BMC Public Health ;2023 23:477

 

Achira Laosupawanit, Chardsumon Prutipinyo, Natnaree Aimyong. Participatory quality management in public sector by personnel at Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health . Public Health Policy & Law Journal 2023;9(2):241-254

 

Kantima  Chuchat, Natnaree  Aimyong, Wisit Chaveepojnkamjorn . Microvascular complication among type II diabetes mellitus patients with poor glycemic control in Samut Prakan Hospital: a survival analysis.ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็กในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี โรงพยาบาลสมุทรปราการ : การวิเคราะห์การรอดชีพ.  Dis Control J 2023; 49(1):124-136

2022

Paveethida Luamcharoen, Chardsumon Prutipinyo, Natnaree Aimyong. Perception, Satisfaction, and Problems with Health Insurance Consumer Protection on Life Insurance Policies of an Insurance Company. Public Health Policy & Law Journal 2022;8(2):233-248

  สุภณัฏฐ์ จันทสาโร[Supanat Chantasaro] ,ทัศนีย์ รวิวรกุล , พัชราพร เกิดมงคล , ณัฐนารี เอมยงค์ Factors Associated to Home Visit Nurse Performance Regarding Health Center’s Patients and Older Adults Home Health Care. Journal of public health nursing 2022;36(1):18-38
 

Nareewan Khiaw-im, Natnaree Aimyong, Chathaya Wongrathanandha, Chaturon  Tangsangwornthamma 
Cross-Cultural Adaptation, Reliability,and Content Validity of Thai Version of Workplace Violence in the Health Sector
Country Case Study Questionnaire  Journal of Primary Care & Community Health 2022;13:1-5

 

Pitchanan  Kajonpet, Arthit  Phosri,Natnaree  Aimyong,Tanasri Sihabut. Guardian’s protective behaviors towards respirable particulate matter exposure among children in a public primary school in Samut Prakan province.Dis Control  J 2022;48(2):404-414

 

Wirin  Kittipichai, Natnaree  Aimyong, Anongnat  Pansathin. Former Female Inmates as Elderly Caregiver: Perspective of LocalGovernment Organizations and Elderly Households. Public Health Policy & Law Journal 2022;8(3):483-494

2021 จิตเจียระไน สุชัยรัตน์[Jitjearanai Suchairat] , อังสนา บุญธรรม , ทัศนีย์ รวิวรกุล , 
ณัฐนารี เอมยงค์.ปัจจัยพหุระดับที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุคุณภาพของประชากรก่อนสูงวัย Multi-level factors affecting the readiness for being active aging among the pre-aging population. Journal of Nursing and Health Research May.-Aug. 2021;22(2):1-14.
  อังฎิยา ศรีนาค [Angdiya Srinark] , co มลินี สมภพเจริญ , ณัฐนารี เอมยงค์ , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์.: Effects of Health Promotion Program for Healthy Eating Behavior of Grade 4 Students in Nonthaburi Provinceผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนนทบุรี.Journal of Health and Nursing Research : JHNR
  กิตติธร ปานเทศ [Kittithorn Panthes] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , ณัฐนารี เอมยงค์.
ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการนำองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมาให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา Factor related with utilizing of Thai traditional medicines knowledge in primary health care service, Chachoengsao province. Public Health Policy and Laws Journal 2021;7(3):397-409.
  พัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรี[Patcharaphon Nonthasawadsri] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ,  ณัฐนารี เอมยงค์.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ด้านความต้องการของศัลยแพทย์ในการนำมาใช้ของระบบทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือแพทย์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายของประเทศไทย Factors affecting surgeon’s demand feasibility in the implementation of Thailand’s medical device registry of breast implant patients . Journal = Public Health Policy and Laws Journal  2021;7(3):411-428.
  บุรัสกร ตริสกุล, มธุรส ทิพยมงคลกุล, ณัฐนารี เอมยงค์ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ Stigma, Social Support, and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Lopburi Province. Thai Journal of Public Health and Health Sciences 2021;4(3):18-32
2020 Mishra, S., Suwannapong, N., Tipayamongkholgul, M., Aimyong, N.Access to Health Service and Social Support Related to Self-Medication. Journal of Nepal Health Research Council18(3), pp. 500-505
2018 ศิริจรรยา จรรยาธรรม, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทิพยมงคลกุล, ณัฐนารี เอมยงค์.    คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง.    วารสารแพทย์นาวี. 2561; 45(1).
  Aimyong N. Exact logistic regression for small sample size research: an example by R language. Journal of Health Education. 2018 Jul 12;41(1):16-24.
  ปพนสรรค์ กลั่นเรืองแสง, มลินี สมภพเจริญ, ณัฐนารี เอมยงค์. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ เพิ่มความขาวใสของผิวพรรณในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มข. 2561; 18(1).
2017 Arunsawas P, Boonshuyar C, Aimyong N. Environmental and Psychological     Factors as Predictors of Chronic Low Back Pain among Thai Elderly in   
Samutprakarn Province, Thailand. Journal of Health Research. 2017;31(2):151-
  สันติ วินัยธรรม, สุคนธา ศิริ, ณัฐนารี เอมยงค์. อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อพฤติกรรม    การสูบบุหรี่ของทหารกองประจำการในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารสุขศึกษา. 2560; 40(2).
  วิภาวรรณ ภมร, กลีบสไบ สรรพกิจ, วิภาวิณี คุปตวินทุ, ณัฐนารี เอมยงค์. โอกาสพบผู้  บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนระรับเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์ บริการโลหิต. 2560; 27(2).
2014 Berry D.C. Send mail to Berry D.C., Schwartz T.A., McMurray R.G.c,Skelly A.H., Neal M.a, Hall E.G.a, Aimyong N.Amatuli D.J.vMelkus G.The family partners for health study: A cluster randomized controlled trial for child and parent weight management. Nutrition and Diabetes. 2014, 4(JANUARY),e101
  DC Berry, TA Schwartz, RG McMurray, AH Skelly1, M Neal, EG Hall, N Aimyong,  DJ Amatuli and G Melkus. The Family Partners for Health Study: a Cluster Randomized Controlled Trial for Child and Parent Weight Management. Nutrition & Diabetes (2014) 4 (42); published online 13 January 2014
2002 J. Laothamatas, N. Aimyong, M. Dhanachai, P. Yongvithisatk, V. Theerapancharoen, S. Assavapatikul, S. Pongpech, P. Kraiphibul. Comparison of Arteriovenous Vascular  Malformation Volumes Obtained from Thin-Slice CT and High-Resolution  MRI/MRA for a Stereotactic Radiology Plan. Radiology. Vol. 4:2002, pp 54-65.
 
Training :
1. Post-Doctoral training at Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA. Under Global Environmental and Occupational Halth (Geohealth) hub for Southeast Asia, NIH Training Grant. September-February 2016.

Work experience
 1. January 2007 – present: Lecturer, Department of Biostatistics, Faculty of Public Health, Mahidol University
 2. 2014: Research assistance, Optimizing Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus and their Infants. The National Institutes of Health: The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, 2012-2015 NCE, 1R21DK092750-01A1. Principal Investigators: Diane Berry, University of North Carolina.
 3. 2011-2013: Research assistance, Children and Parents Partnering Together to Manage their Weight, National Institutes of Health and the National Institute of Nursing Research, 1R0100254-05, 2007-2012. Principal Investigator: Diane Berry, University of North Carolina
 4. December 2001 – January 2007: Biostatistician, National Institute for Child and Family Development, Mahidol University
 5. April – November 2001: Biostatisitcian, Department of Radiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

Abstract submission / Poster presentation :
 1. Taya C., Aimyong N.,Boonshuya C. Duration of chronic kidney disease progression among patients with type 2 diabetes or hypertension in Mae Ai Hospital. Chiang Mai. National conference of Public Health; 20-21 August 2015, Bangkok, Thailand
 2. Arunsawas P., Boonshuyar C., Aimyong N. Understanding Elderly Chronic Low Back Pain. National conference of Public Health; 20-21 August 2015, Bangkok, Thailand.
 3. Lirdvilai T., Chansatitporn N.,  Aimyong N., Tresukosol D. Comparison of the Clinical Outcomes between Biolimus A9- Eluting Stent and Sirolimus-Eluting Stent after Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. National conference of Public Health ;20-21 August 2015, Bangkok, Thailand.
 4. Aimyong N. Factor related to State Anxiety of Secondary School Student in Bangkok,Thailand. Poster presentation 11th International Congress of Behavioral Medicine 4-7 August 2010 Washington, DC, USA
 5. Aimyong N. The Influence of Learning in Sunday Buddhism School on Strength and Difficulty of Adolescent in Bangkok, Thailand.Poster presentation the First Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education, Chiba, Japan 2009
 6. Aimyong N, Kotchabhakdi N.J. Strong family relationship related to health behaviors and contribution to community. Abstract and Poster Presentation at the 9th International Congress of Behavioral Medicine, 2006, Bangkok, Thailand
 7. Aimyong N., Khomnong J., Kotchabhakdi N., Kotchabhakdi N. J. Perceived Health Status by Older People in Four Regions of Thailand. Abstract at the 4th Annual International Conference of TSBM and the 2nd Asian Regional Conference on Behavioural Medicine 2004, Bangkok, Thailand