รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล
Assoc. Prof. Dr. MATHUROS  TIPAYAMONGKHOLGUL

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   mathuros.tip@mahidol.ac.th
   
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี  สบ.
สาขา          บริหารงานสาธารณสุข
สถาบัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                   โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  
สาขา           ระบาดวิทยา
สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
ปริญญาเอก     Ph.D.
สาขา          Epidemiology
 สถาบัน  National Taiwan University ประเทศ Taiwan R.O.C.
                            
ตำแหน่งทางวิชาการ :

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : 

Applying Spatial statistics in epidemiologic study ,
Applications of epidemiologic study designs in public health , Applying statistical modeling for epidemiological study, Integrating epidemiology and public health policy

งานวิจัย :                                                                                             
2023

Witchakorn Ruamtawee, Mathuros Tipayamongkholgul, Natnaree Aimyong, Weerawat Manosuthi.Prevalence and risk factors of cardiovascular disease among people living with HIV in the Asia-Pacific region: a systematic review. BMC Public Health ;2023 23:477

 

Siriwan Pitayarangsarit, Nanapas Bhagaman, Korravarn Yodmai, Nattaya Thangsirikul,
 Mathuros Tipayamongkholgul. The resiliency of noncommunicable diseases services during the public health crisis: a lesson from Bangkok, Thailand.BMC Health Services Research (2023) 23:409

 

Rakchya  Amatya, Mathuros Tipayamongkholgu, Nawarat Suwannapong, Siriwan Tangjitgamol. Matters of Gender and Social Disparities Regarding Postnatal Care Use Among Nepalese Women: A Cross-Sectional Study in Morang District. Health Equity 2023;7(1):271-279

2022

Nipaporn Butsing, Mathuros Tipayamongkholgul, Jung?Der Wang, Disya Ratanakorn.  Combined quality of life and survival for estimation of long?term health outcome of patients with stroke.Health and Quality of Life Outcomes (2022) 20:46

 

Philomena J. Strother, Mathuros Tipayamongkholgul, Varakorn Kosaisevee,  Nawarat Suwannapong. Effects of psychosocial factors on nonadherence to ART in Ganta, Nimba county, Liberia. Strother et al. AIDS Research and Therapy 2022: 19-27

  Thitiya Booranathawornsom, Kannika Pombubpa, Mathuros Tipayamongkholgul, Leera Kittigul. Molecular characterization of human bocavirus in recycled water and sewage sludge in Thailand. Infection, Genetics and Evolution 100(2022)105276
  Siriporn Somboon, Ann Jirapongsuwan, Surintorn Kalampakorn, Mathuros Tipyamongkolkul. Acute Pesticide Poisoning among Mixed-crop Agricultural Workers in Thailand. TRENDS IN SCIENCES 2022; 19(3): 2154
 

Saurav Chandra, Acharya Samadarshi , Pimsurang Taechaboonsermsak , Mathuros Tihipayamongkolkul , Korravarn Yodmai. Quality of life and associated factors amongst older adults in a remote community, Nepal. Journal of Health Research 2022; 36(1): 56-67  

 

Thitima  Phodhichai,Warapone  Satheannoppakao, Mathuros Tipayamongkholgul,Carol  Hutchinson  Siriphan Sasat.  Development of  a protein energy malnutrition screening tool for older Thais in public residential homes. Public Health Nutrition.2022; 25(3): 565–577

  Aranya  Munthum, Mathuros  Tipayamongkholgul,  Watcharaporn  Paorohit.  Factors affecting overweight and obesity among the health check-upexaminees at the Division of Preventive Medicine, Directorate of Medical Services, RTAF.ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในผู้รับบริการตรวจสุขภาพณ กองเวชศาสตร์ป้ องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ. RTA Med J 2022;75(1):27-37
 

Paphavee Winyouvongsiri, Mathuros Tipayamongkholgul, Songpol Tornee, Peeraya  Ekchariyawat.
 Predictive Risk Area Modeling for Tuberculosis at the

Provincial Level, Thailand.THJPH 2022; 52(2): 140-153
2021 Patarakorn Tawonkasiwattanakun, Varakorn Kosaisavee, Nawarat Suwannapong, Mathuros Tipayamongholgul. Symptomatic Dry Eye Prevalence and Related Factors in an Open University, Bangkok, Thailand.THJPH 2021; 1(3): 195-203
  บุรัสกร ตริสกุล, มธุรส ทิพยมงคลกุล, ณัฐนารี เอมยงค์ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ Stigma, Social Support, and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Lopburi Province. Thai Journal of Public Health and Health Sciences 2021;4(3):18-32
  Ruthailak Chonwiriyakul, Mathuros Tipayamongkholgul, Aongart Mahittikorn,Varakorn Kosaisavee. A Survey of Cryptosporidium Species and Giardia duodenalis in Natural Water Sources in Khung Bang Kachao, Samut Prakan Province, Thailand. THJPH 2021; 51(3): 265-275
  Jariya Sripanompong, Mathuros Tipayamongkholgul, Aongart Mahittikron, Varakorn Kosaisavee. Giardia duodenalis Contamination of Fresh Vegetables in a Wholesale Market. THJPH 2021; 51(3): 276-283
  Siriporn Somboon, Ann Jirapongsuwan, Surintorn Kalampakorn, Mathuros Tipyamongkolkul.
 Acute Pesticide Poisoning among Mixed-crop Agricultural Workers in Thailand. TRENDS IN SCIENCES 2020; 19(3): 2154
  Chidanan Krasan, Mathuros Tipayamongkholgul, Nawarat Suwannapong, Nuttasith Larpparisuth. Clinical Factors, Social Support, Treatment Satisfaction, and Quality of Life among Renal Transplant Recipient. Thai Journal of Health Education.2020;43(2):179-190
  Rakchya Amatya , Mathuros Thipayamongkolkul , Nawarat Suwannapong ,
 Siriwan Tangjitgamol , Siriwan Tangjitgamol. Factors influencing inequitable access to maternal health services in Morang district, Nepal. Journal of Public Health and Development 2021;19(2):1-13.  
  Mathuros Tipayamongkholgul, Pornpimol Kongtip Susan Woskie. Association between occupations and selected noncommunicable diseases: A matched case-control among Thai informal workers. J Occup Health 2021;63:e12249
  Sutatip Buranasatitnon, Pornpimol Kongtip, Noppanun Nankongnab, Mathuros Tipayamongkholgul, Attapon Cheepsattayakor, Bunlert Bunkerd. Urinary chlorpyrifos metabolite concentrations and chlorpyrifos use behaviors among occupational sprayers in Suphan Buri Province. Dis Control J 2020;46(4):473-482
  Anantree Smithnaraseth, Acharaporn Seeherunwong , Rungnapa Panitrat, Mathuros Tipayamongkholgul. Hospital and patient factors influencing the health status among patients with schizophrenia, thirty days after hospital discharge: multi-level analysis. BMC Psychiatry (2020) 20:592
  Noppanun Nankongnab , Pornpimol Kongtip , Mathuros Thipayamongkolkul , Pimpan Silpasuwan , Orawan Kaewboonchoo , Pipat Luksamijarulkul , Susan Woskie Occupational hazards, health conditions and personal protective equipment used among healthcare workers in hospitals, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2021;27(3):804-824.
  สลิลรัตน์ นิตรมร,นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทิพยมงคลกุล ,ธนาศรี สีหะบุตร. ภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บและคัดแยกขยะ สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี.  Journal of Health Science 2021;30(2):232-241
2020 Nittaya Kasemkosin,Nopporn Howteerakul, Nawarat Suwannapong, Mathuros Tipayamongkholgul, Kingkaew Pajareya . DIR/FloortimeÒ Model for School Children with Language impairment: Training for Parents,Primary Caregivers and Teachers. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 2020;12(1):248-263
  Naruemol Kingkaew, Nopporn Howteerakul, Mathuros Tipayamongkholgul, Nawarat Suwannapong, Petch Rawdaree. PREVALENCE AND RISK FACTORS OF METABOLIC SYNDROME AMONG ADULTS IN A NORTHEASTERN PROVINCE OF THAILAND . Suranaree J. Sci. Technol. 2020;26(4):464-476
  Suleemas Angsukiattitavorn1, Acharaporn Seeherunwong, Rungnapa Panitrat, Mathuros Tipayamongkholgul. Prevalence and distribution pattern of mood swings in Thai adolescents: a schoolbased  survey in the central region of Thailand. BMC Psychiatry 2020; 20:191: 1-12
  Doungtawan Sang-ngoen, Carol Hutchinson, Warapone Satheannoppakao ,Mathuros Tipayamongkholgul. Dietary Iron Intake and Availability in Hill Tribe and Urban Women, Chiang Rai Province, Northern Thailand. ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION 2020;1-21
  Feng-Jen Tsai , Mathuros Tipayamongkholgul Are countries' self-reported assessments of their capacity for infectious disease control reliable? Associations among countries' self-reported international health regulation 2005 capacity assessments and infectious disease control outcomes. BMC Public Health Mar. 2020;20(1): 1-9
  Noppanun Nankongnab , Pornpimol Kongtip , Mathuros Tipayamongkholgul , Ariya Bunngamchairat , Suthart Sitthisak , Susan Woskie . Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers. Journal of Agromedicine 2020;25(2):158-165.  
  Noppanun Nankongnab , Pornpimol Kongtip , Mathuros Thipayamongkolkul , Pimpan Silpasuwan , Orawan Kaewboonchoo , Pipat Luksamijarulkul , Susan Woskie. Occupational hazards, health conditions and personal protective equipment used among healthcare workers in hospitals, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2020; 1-21
  Pajaree Konthonbut ,Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Mathuros Thipayamongkolkul , Witaya Yoosook , Susan Woskie. Paraquat exposure of backpack sprayers in agricultural area in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 2020; Article Inpress
  Mishra S, Suwannapong N, Tipayamongkholgul M  Aimyong N. Access to Health Service and Social Support Related to Self-Medication. Journal of Nepal Health Research Council.2020;18(3): 500-505
2019 Nipaporn Butsing, Mathuros Tipayamongkholgul, Disya Ratanakorn, Nawarat Suwannapong, Kanitta Bundhamcharoen. Social support, functional outcome and quality of life among stroke survivors in an urban area. Journal of Pacific Rim Psychology 2019; 13:1-8
   Pooncharat Sirisub, Nawarat Suwannapong , Mathuros Tipayamongkholgul, Nopporn Howteerakul, Thinakorn Noree. Intention to Extend Working Life among Thai Registered Nurses in Ministry of Public Health: A National Survey. Nursing Research and Practice 2019; Article ID 7919404
  Doungtawan Sang-ngoen, Carol Hutchinson, Warapone Satheannoppakao, Mathuros Tipayamongkholgul. Food Consumption and Accessibility in Hill Tribe and Urban Women, Chiang Rai Province, Northern Thailand.Ecology of Food and Nutrition.  Ecology of Food and Nutrition 2019; 58(4): 335-352
  Noppanun Nankongnab, Pornpimol Kongtip, Mathuros Tipayamongkholgul,Ariya Bunngamchairat, Suthart Sitthisak, Susan Woskie.Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers.Journal of Agromedicine 2019; Article in Press
  Sawitree Muneerat, Nawarat Suwannapong, Mathuros Tipayamongkholgul,Charuwan Manmee .Job Characteristics, Job-Related Stress and Intention to Stay in Professional Nursing in a Tertiary Care Hospital, Ministry of Public Health. Journal of Health Science 2019 ;28(1):133-141
  Nipaporn Butsing , Mathuros Thipayamongkolkul , Disya Ratanakorn. Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage.Journal of Health Research Sep. 2019;33(5):408-415.
  Ritthirong Pundee, Pornpimol Kongtip, Witaya Yoosook Suttinun Chantanakul,Mathuros Thippayamongkolkul. Level of Organophosphates in Breast Milk of Postpartum Mothers in Agricultural Area of Thailand. Journal of Safety and Health 2019; 1(2):49-58
  Chiraporn Khaopong, Nawarat Suwannapong, Maturos Tipayamongkholgul, Natnaree Aimyong.  Need Assessment to Enhance Physical Therapy Ability of Health Personnel in Subdistrict Health Promoting Hospital, Regional Health Centre 4 Saraburi. Royal Thai Navy Medical Journal 2019; 46(1): 182-197
  Suthaluk Kwanjaroensub, Nawarat Suwannapong, Mathuros Tipayamongkholgul, Charuwan Manmee. Health Need Assessment and Accessibility toHealth Services of Rural Elderly in Wihandaeng District, Saraburi Province. Royal Thai Navy Medical Journal 2019; 46(1): 215-230- Nuenganong Sansamak, Nawarat Suwannapong,
  Mathuros Tipayamongkholgul, Benjamaporn Butsripoom. Performance of Perioperative Nurses in Relation to the Standard of Perioperative Nursing in One University Hospital.  Royal Thai Navy Medical Journal 2019; 46(1): 165-181
2018  Redeerat Mahaboonpeeti, Pornpimol Kongtip, Noppanun Nankongnab, Mathuros Tipayamongkholgul ,Ariya Bunngamchairat, Witaya Yoosook, Susan Woskie Evaluation of Dermal Exposure to the Herbicide Alachlor Among Vegetable Farmers in Thailand. Annals of Work Exposures and Health 2018; Article Inpress. 
  Sirijunya Junyatham, Nawarat Suwannapong,Mathuros Tipayamongkholgul, Natnaree Aimyong. Quality of Work Life of Professional Nurses in One Public University Hospital. Royal Thai Navy Medical Journal 2018; 45(1):52-65
  -Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab, Mathuros Tipayamongkholgul, Ariya Bunngamchairat , Jutharak Yimsabai, Aranya Pataitiemthong, Susan Woskie . A Cross-Sectional Investigation of Cardiovascular and Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018;15(11):1-12
   Nipaporn Butsing ,Barbara Mawn , Nawarat Suwannapong, Mathuros Thipayamongkolkul. LONG-TERM SURVIVAL OF ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS: AN ANALYSIS OF NATIONAL THAI DATA. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2018;49(2):322-330 
  Pornpimol Kongtip, Noppanun Nankongnab, Redeerat Mahaboonpeet, Sasivimol Bootsikeaw, Kiattisak Batsungnoen, Chalalai Hanchenlaksh,Mathuros Tipayamongkholgul,Susan Woskie. Differences among Thai Agricultural Workers’ Health, Working Conditions, and Pesticide Use by Farm Type Annals of Work Exposures and Health 2018 ;62(2):167-181
   Hataya Petcharoen, Nawarat Suwannapong, Nopporn Howteerakul, Mathuros Tipayamongkholgul, Rohit Ramaswamy.Participatory capacity building for improving quality of childcare centers in Thailand.Rural and Remote Health 2018;18(2): 
  Pajaree Konthonbut, Pornpimol Kongtip Noppanun Nankongnab , Mathuros Tipayamongkholgul,Witaya Yoosook, Susan Woskie.Paraquat Exposure of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand.Int. J. Environ. Res. Public Health 2018; 15,1163:1-14
  กัญชรีย์ พัฒนา,แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , อาภาพร เผ่าวัฒนา , มธุรส ทิพยมงคลกุล , เรวดี จงสุวัฒน์.ประสิทธิผลของโปรแกรมการกำกับตนเองในการลดน้ำหนัก ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะอ้วนของผู้ป่วย นอกที่มารับบริการ จังหวัดระนอง.Journal of public health nursing 2018;32(1):31-50
2017 Wachira Suriyawong, Pimpan silapasuwan, Mathuros tipayamongkholgul. ORGANIZATIONAL SAFETY CULTURE AND COMPLIANCE WITH SAFETY PRACTICES AMONG REGISTERED NURSES AT A TERTIARY CARE HOSPITAL.Community Health Development Quarterly Khon Kaew University 2017;5(1):103-118
  Taruta Lowmoung, Kannika Pombubpa, Teerapong Duangdee, Mathuros Tipayamongkholgul,Leera Kittigul.Distribution of Naturally Occurring Norovirus Genogroups I, II, and IV in Oyster Tissues.Food and Environment Virology 2017; ():
  -Chaleelak Thongprasert , Carol Hutchinson , Warapone atheannoppakao , Mathuros Thipayamongkolkul.Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents.European Journal of Nutrition 2017; () :
2016 Mathuros Tipayamongkholgul, Pipat Luksamijarulkul, Barbara Mawn, Pornpimol Kongtip, Susan Woskie.Occupational Hazards in the Thai Healthcare Sector.A Journal of Environmental and Occupational Health Policy 2016; 26(1) 83–102
  Tipayamongkholgul M, Marin W, Sujirarat D, Pokaew P, Pungrassami P.Non-communicable diseases increased risk of recurrent tuberculosis in epidemic area of Human Immunodeficiency Virus infection, Thailand.Tropical Biomedicine 2016; 33(1): 1–7
  Mathuros Tipayamongkholgul, Prabda Praphasiri, Darunee Ditsoongnoen, Charung Muangchana. Difficulties and Obstacles of Influenza Vaccine Management in Thailand.Journal of Public Health 2016;46(1):31-41
  Pattraporn Somsri ,Warapone Satheannoppakao ,Mathuros Thipayamongkolkul , Poranee Vatanasomboon , Rachada Kasemsup. Cosmetic Content-Based Nutrition Education Program Improves Friut and Vegetable Consumption Among Grade 11 Thai Students.Journal of Nutrition Education and Behavior 2016; () : 1-9
  Kanitta Jiraungkoorskul, Sara Arphorn, Mathuros Tipayamongholgul, Wattasit Siriwong.Cadmium Contamination in Farmland Soil and Water Near Zinc Mining Site.Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 2016;10(3):99-103
  Patcharanun Wongprasert , Nawarat Suwannapong, Mathuros Tipayamongkholgul , Nopporn Howteerakul.Effects of Village Health Volunteers Performance on Dengue Surveillance,Prevention and Control, Khlongluang District, Pathumthani Province.Journal of Phrapokklao Nursing College 2016;27(1):56-66
  Tipayamongkholgul M, Maring W, Sujirarat D, Pokeaw P, Pungrassami P. Non-communicable diseases increased risk of Recurrent Tuberculosis in Epidemic Area of Human Immunodeficiency Virus Infection, Thailand. Trop Biomed 2016 (in press)
  Toothong T, Tipayamongkholgul M, Suwannapong N, Suvannadabba S. Evaluation of Mass Drug Administration in the program to control imported lymphatic filariasis in Thailand. BMC Public Health 2015;15:975 (IF 2.26)
  Tipayamongkholgul M, Luksamijarulkul P, Mawn B, Kongtip P, Woskie S. Occupational Hazards in the Thai Healthcare sector: A systematic review. New Solution 2016 (in press)
2015 Phosat C, Soontornnon S, Suansawang W, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M, Chompooseang T. Self-Dietary Assessment Tool Development for Gastrointestinal Surgery Patients, Pre/Post Operative.J Public Health 2015; 45(1): 28-45
  Bhoomiboonchoo P, Nisalak A, Chansatiporn N, Yoon I-K, Kalayanarooj S, Thipayamongkolgul M, Timothy, et al.Sequential Dengue Virus Infections Detected in Active and Passive Surveillance Programs in Thailand, 1994-2010BMC Public Health2015; 15:250.(IF 2.26)
2014 -  Stein M, van Steenbergen JE, Buskens V, van der Heijden VGM, Chanyasanha C, Tipayamongkholgul M, Thorson A, Bengtsson L, Lu X, Kretzschmar MEE. Comparison of Contact Patterns Relevant for Transmission of Respiratory Pathogens in Thailand and the Netherlands Using Respondent-Driven Sampling. PLoS ONE 2014 9(11): e113711. doi:10.1371/journal.pone.0113711.
  Bhoomiboonchoo P, Gibbons RV, Huang A, Yoon I-K, Buddhari D, Nisalak A, Chansatiporn N, Tipayamongkholgul M, Kalanarooj S, Endy T, Rothman AL, Srikiatkhachorn A, Green S, Mammen MP, Cummings DA, Salje H. The Spatial Dynamics of Dengue Virus in Kamphaeng Phet, Thailand. PLoS Negl Trop Dis 2014; 8(9): e3138. doi:10.1371/journal.pntd.0003138
  Suwannapong N,Tipayamongkholgul M, Bhumiratana A, Boonsuyar C, Howteerakul N, Poolthin S. Effect of community participation on household environment to mitigatedengue transmission in Thailand.Trop Biomed 2014; 31(1):1-10  
  Howteerakul N, Kyaw Htin, Suwannapong N, Tipayamongkholgul M. Smoking, alcohol consumption and betel-quid chewing among young adult Burmese laborers in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014:45(4).
  Stein ML, van Steenbergen JE, Chanyasanha C, Tipayamongkholgul M, Buskens V, et al. Online Respondent-Driven Sampling for Studying Contact Patterns Relevant for the Spread of Close-Contact Pathogens: A Pilot Study in Thailand. PLoS ONE 2014:9(1); e85256. doi:10.1371/journal.pone.0085256
2013 Tipayamongkholgul M, Podang J, Siri S. Spatial analysis of social determinants for tuberculosis in Thailand. J Med Assoc Thai 2013;96(12):116-21(corresponding
  Charoenca N, Kungskulniti N, Tipayamongkholgul M, Sujirarat D, Lohchindarat S, Mock J, Hamann SL. Determining the burden of secondhand smoke exposure on the respiratory health of Thai Children. Tob Induc Dis2013, 11:7.
  Rattanasiri M, Satheannoppakao W, Kasemsup R, Tipayamongkholgul M. Computer usage patterns and their association with nutritional status in female students grade 10-12 J Public Health 2013; 43(1): 17-29.
2012 Tipayamongkholgul M. Spatial Epidemiology in Public Health. J Public Health 2012; 42 (3): 44-54.
  Tipayamongkholgul M.Spatial and temporal heterogeneity in vulnerability to dengue among Thai villages, Prachuap Khirikhan, 2003–2007 Asia Journal of Public Health 2012;3(3) :94-101.
  Prapanwonge A, Rattanajiemrungsri S, Klinchan S, Tipayamongkholgul M. Effects of community-based directly-observed treatment for tuberculosis treatment in mountainous areas. Asia Journal of Public Health 2012; 2: 9-
2011 Tipayamongkholgul M. Public Health Impacts of Floods in Thailand. ACTS Newsletter. 2011;1: 8-9
  Tipayamongkholgul M and Lisakulrak S.Socio-Geographic Factors in Vulnerability to Dengue in Thai Villages: A Spatial Regression Analysis. Geospatial Health. 2011; 5(2): 191-8 (Impact Factor 1.783)
2010 Apinuntavech S , Viwatwongkasem C, Tipayamongkholgul M, Wichaidit W, Rassamee S.Consequences and Associated Factors of Youth Gambling.J Med Assoc Thai2010;95 (Suppl.6) :S21-29

2009

Tipayamongkholgul M, Fang CT, Klinchan S, Liu CM, King CC.Effects of the El Ni?o-southern oscillation on dengue epidemics in Thailand, 1996-2005.BMC Public Health. 2009;20:422. (Impact Factor 2.22)

Research Grants

1. 1/2-GEOHealth Hub: Improving Agricultural Health in Southeast Asia-Thailand. (Co- investigator), September 2015-August 2020 Funding by Fogarty International Center of the National Institutes of Health (Award Number U01TW010091).
2. 1/2 Occupational Health Research, Policy & Capacity Building in Thailand-Thailand. (Co- investigator), September 2012- August 2015 Funding by Fogarty International Center of the  National Institutes of Health (Award Number R24TW009558).
3. Impacts of Myanmar migrant workers on transmission of Wuchereria bancrofti nocturnally  type in Thailand: Epidemic model of Empirical evidence from Samutsakornprovince (Principal investigator), March 2014-2016 (PHRU/CMB 01/2014)
4. Evaluation on HIV-Related Risk Behavioral Surveillance System among Various Target Populations (Co-investigator) January – December 2014 Funding by National research  institute
5. Influenza vaccine coverage among high-risk populations in Thailand, 2013 (Co-investigator)
6. Occupational health research, Policy and Capacity building in Thailand (Co-investigator), September 2012-August 2014. Funding by NIH (Grant number 1R24TW009558-01)
7. Associated factors of spatial epidemiology of pulmonary tuberculosis riskin Thailand at  provincial level, 2003-2009 (Principal Investigator), January – December 2011, Research Grant of China Medical Board (PHRU/CMB 04 /2010)
8. Evaluation of national dengue surveillance prevention and control program in 2010. (Co- investigator), January—September 2011. Funding by Department of Disease control, Ministry of Public Health Thailand.
9. Impact of Regional Climate to Infectious Disease Epidemiology and Control Strategies (III) (Co-investigator), August 2007- October 2008, Biomedicine Grant of National Science Council,    Taiwan
10.Impacts of Climate Change to Epidemics of Dengue in Taiwan and SE Asia (II) (Co- investigator), August 2008-October 2009, Biomedicine Grant of National Science Council, Taiwan

Books/Textbook

1. Suwannapong N, Tipayamongkholgul M, Dejthai T, Howteerakul N. Health policy (2014).  
   Mahidol press, Thailand.
2. Suwannapong N, Boonsuya C, Tipayamongkholgul M, Bhumiratana A, Howteerakul N. (2011)
    Evaluation of national dengue surveillance prevention and control program, 2010.
    Department of Disease control, Ministry of Public Health, Nontaburi, Thailand.
3. King, CC*, Chao DY, Wen TH, Kao CL, Ku CC, Wu TS, Huang YJ, TipayamongkholgulM, Shang
    CS, Li YS, Wang HT, Liao MY, Wang WK, Wu HC,and Chang KJ (2008) Epidemiologic
    Characteristics of Dengue in Taiwan and Implications for Global Control. A Review Chapter
    In Book on “Dengue”, Research Signpost, Kerala, India.

Field of Interests

1. Spatial epidemiology
2. Epidemiology of infectious diseases
3.Epidemiology for health policy

Certifications and Accreditations

1. Standard course in clinical trials (2011)
2. Strong seed program in social research (2012)
3. One health program (2013)
4. CITI (2015)

Technical consultant

1.Prevalence of autism in Thailand, Funding by Department of Mental health,
   of Public Health, 2014-2015
2. Caused of TB death in Thailand, Funding by Bureau of Tuberculosis, 2012-2014
3 .Monitoring and Evaluation of Strategic plan for National tobacco control, 2013-2014
4. Impacts of Oral cholera vaccine on cholera practice in Ma-la displacement camp, Bureau of   
    general communicable disease, 2012-2015
5. Clinical research project, Rajavithi hospital since 2009