อาจารย์ ดร. จิราลักษณ์  นนทารักษ์
Lect.Dr. Jiraluck Nontarak

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :    jiraluck.non@mahidol.ac.th

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี   B.Sc. (Health Science): Environmental Health Science   สถาบัน  Thammasat University ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                 โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  
สาขา          ระบาดวิทยา
สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท      M.Sc. (Health Security Financing and management) ถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศ  ไทย
ปริญญาเอก     Ph.D. (Epidemiology)   สถาบัน    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศ  ไทย
                                                                                   
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ระบาดวิทยา

ทักษะ :
Computer Skills:  Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), STATA, Zotero,
                           Stat transfer, Adobe Acrobat Professional
Language:           English (speaking, writing, listening, reading)

งานวิจัย  :
2023

Jiraluck Nontarak, Polathep Vichitkunakorn,  Orratai Waleewong. Inequalities in access to new medication
delivery services among non- communicabledisease patients during the COVID-19 pandemic: findings from nationally representative surveys in Thailand. International Journal for Equity in Health (2023) 22:38

 

Wichai Aekplakorn , Nareemarn Neelapaichit , Suwat Chariyalertsak, Pattapong Kessomboon , Sawitri Assanangkornchai , Surasak Taneepanichskul ,Somkiat Sangwatanaroj , Wasin Laohavinij , Jiraluck Nonthaluck Ideal cardiovascular health and all?cause or cardiovascular mortality in a longitudinal study of the Thai National HealthExamination Survey IV and V. Scientific Reports 2023;13:2781

  Jiraluck Nontarak, Kanitta Bundhamcharoen, Orawan Prasitsiriphon, Wichai Aekplakorn. The Association of Sociodemographic Variables and Unhealthy Behaviors With Limitations in Activities of Daily Living Among Thai Older Adults: Cross-sectional Study and Projected Trends Over the Next 20 Years.Asian Pac Isl Nurs J 2023;7:e42205
 

Utoomporn Wongsin, Kwanpracha Chiangchaisakulthai, Warisa Suppradist, Numporn Samiphuk, Dichapong Pongpattrachai, Arnat Wannasri, Jiraluck Nontarak,  Chen, Tuo-Yu. A Health Promotion Program for Improving Weights, Body Mass Indexes, and Body Compositions among Individuals with Non-communicable Diseases in Thailand:RE-AIM  Model and Financial Feasibility Study
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของสถานพยาบาลโดยปรับ ใช้กรอบการประเมิน RE-AIM.
Journal of Health Systems Research 2023;17(3):442-454.

2022 Perawas  Preampruchcha, Nattapong  Suwanno, Butpetch Petchana, Tirada  Kuemee,Athip  Tanaree, Jiraluck Nontarak, Karnsunaphat  Balthip, Khemanat  Ratworawong,Narisa  Hayiyani, Nurtasneam  Oumudee, Ongart  Maneemai, Orratai  Waleewong, Rassamee  Chotipanvithayakul, Sopit  Nasueb, Supeecha Rungruang,Surasak Chaiyasong, Surasak Saokaew, Tanomsri Intanont, Teerohah Donraman,Udomsak Saengow, Warangkhana Duangpaen, Warintorn Bunyanukul,Polathep Vichitkunakorn.The effects of others’ drinking on the harms to children in Thailand: Lessons from the WHOThaiHealth project. PLOS ONE 2022;  17(3): e0265641
  Jiraluck Nontarak , Alan Frederick Geater , coSawitri Assanangkornchai , Wichai Aekplakorn . Expected Years Of Life Lost Due To Alcohol Consumption In Thai Adults: A 16-Year Follow-Up Cohort Of National Health Examination Survey 2004-2019. Alcohol and Alcoholism. 2022; inpress.
2021 Jiraluck Nontarak, Alan Frederick Geater, Sawitri Assanangkornchai, Wichai Aekplakorn .Expected years of life lost due to alcohol consumption in Thai adults a 16-year follow-up cohort of National Health Examination Survey 2004 – 2019. Alcohol and Alcoholism. 2021, 00,1–11
2020 Sawitri Assanangkornchai, Jiraluck Nontarak, Wichai Aekplakorn, Suwat Chariyalertsak,Pattapong Kessomboon, Surasak Taneepanichskul. Socio-economic inequalities in the association between alcohol use disorder and depressive disorder among Thai adults: a population-based study. BMC Psychiatry (2020) 20:553
Research reports :
2019 NONTARAK, Jiraluck, PHONPAK, Aungsumalee, WANNASRI, Arnat, et.al, (2019). Situation and guidance of migrant friendly services in Thailand.
  INMAI, Phattanawilai, VICHATHAI, Charay, NONTARAK, Jiraluck, et.al. (2019). Model of emergency medical services for sporting events in Thailand.
2014 NIPAPORN, Sirinard, NONTARAK Jiraluck, MUNGTAWEEPANSA Sombat, et.al.(2014). Performance assessment of Health insurance in Ischemic stroke patient: case study of Thammasat University Hospital. Health Insurance System Research office.
2012 AEKPLAKORN, Wichai, et al. (2012). Cause of Death Report: case study in National health examination survey III (2003-2004) population. Thailand, The Graphico system co,ltd.
2011 AEKPLAKORN, Wichai, et al. (2011). Child Health report: National health examination survey IV 2008-2009. Thailand, The Graphico system co,ltd.
  AEKPLAKORN, Wichai, et al. (2011). Food and Nutritional Survey report: National health examination survey IV 2008-2009. Thailand, The Graphico system co,ltd.
2010 AEKPLAKORN, Wichai, et al. (2010). National health examination survey IV report 2008-2009. Thailand, The Graphico system co,ltd.
Research Articles:
2020 Nontarak J, Assanangkornchai S, Callinan S. Patients’ Self-Reported Disability Weights of TopRanking Diseases in Thailand: Do They Differ by Socio-Demographic and Illness Characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 Jan;17(5):1595.
2018 Tanaree A, Assanangkornchai S, Nontarak J. The parameters for calculating the burden of alcohol and drug use disorders in Thailand. Journal of Mental Health of Thailand. 2018 Jan 31;26(1):34–49.
2017 Srithanaviboonchai K, Chariyalertsak S, Nontarak J, Assanangkornchai S, Kessomboon P, Putwatana P, et al. Stigmatizing attitudes toward people living with HIV among general adult Thai population: Results from the 5th Thai National Health Examination Survey (NHES). PLOS ONE. 2017 Nov 16;12(11):e0187231.
2015 SATHEANNOPPAKOA Warapone, Rachada Kasemsup, Jiraluck Nontarak et al. Energy and Macronutrient Intakes and Food Sources in Preschool Children: Thai NHES IV. J Med Assoc Thai 2015; 98 (10): 957-67
2014 MO-SUWAN Ladda, NONTARAK Jiraluck, AEKPLAKORN Wichai, SATHEANNOPPAKOA, Warapone. Computer Game Use and Television Viewing Increased Risk for Overweight among Low Activity Girls: Fourth Thai National Health Examination Survey 2008-2009. International Journal of Pediatrics, Volume 2014, Article D 364702.
  NONTARAK J et al.: How can stroke patients have better accessibility to stroke fast track system in Thailand? BMC Public Health 2014
14(Suppl 1):P4.
  Srithanaviboonchai K, Moongtui W, Panpanich R, Suwanteerangkul J, Chariyalertsak S, Sangthong R, Putwatana P, Nontarak J, Aekplakorn W; NHES IV Study Group. Characteristics and determinants of Thailand’s declining birth rate in women age 35 to 59 years old: data from the Fourth National Health Examination Survey. J Med Assoc Thai. 2014 Feb;97(2):225–31.
Conference posters :
2018 Conference posters Nontarak J, Assanangkornchai S. The Association between Alcohol Use Disorders and HealthRelated Quality of life among Thai adult population using the 2013-2014 National Health Examination Survey Data. The International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA) Sep 2018, KYOTO, JAPAN.
2013 Sep 2018, KYOTO, JAPAN. NONTARAK,J., et.al. How can stroke patients have better accessibility to stroke fast track system in Thailand (Abstract). The 7th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies in Phitsanulok, Thailand June 2013.
  NONTARAK,J., AEKPLAKORN,W., Health Status by health scheme in Thailand, Data from the 4th National Health Examination Survey (2008-2009). Symposium on Health Systems Research 25-26 April 2013.
  AEKPLAKORN,W., NONTARAK,J., Prevalence of chronic diseases and risk factors by socioeconomic status in Thailand, Data from the 4th National Health Examination Survey(2008-2009). Symposium on Health Systems Research 25-26 April 2013.
2012 NONTARAK,J., AEKPLAKORN,W., et.al, Differentials in cardiovascular health by socio-economic status in Thai population 2012. The 6th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies in Malaka, Malaysia 2012
2010 AEKPLAKORN,W., PORAPAKKHAM,Y., INTHAWONG,R., Thai’s Elderly Health Status, National Health Examination Survey IV :Posters presentation on the 1st Thai Health Information System Conference 2010.
2009 SATHEANNOPPAKOA, W., AEKPLAKORN, W. ,INTHAWONG, R., Dietary patterns and fruit and vegetable consumption related with abdominal obesity in older Thais, National Health Examination Survey III (2003-2004) :Poster presentation on the International Conference of Nutrition 2009.
Oral presentations:
2018 NONTARAK,J., Geater A., Assanangkornchai S., et.al. EXPECTED YEARS OF LIFE LOST DUE TO ALCOHOL CONSUMPTION IN THAILAND USING DATA FROM NATIONAL HEALTH EXAMINATION SURVEY 2003-2004. Malaysian Journal of Public Health Medicine, Vol. 18(Suppl 3) 2018.
  NONTARAK,J., Geater A., Assanangkornchai S., et.al. EXPECTED YEARS OF LIFE LOST DUE TO ALCOHOL CONSUMPTION IN THAILAND USING DATA FROM NATIONAL HEALTH EXAMINATION SURVEY 2003-2004. 44th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society, Chaingmai, Thailand May 2018.
2014 NONTARAK, J, PHANTUNANE, P., PANNARUNOTHAI, S., The Current demand of nurse in Community hospitals in Thailand. The 8th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies in Yogyakarta, Indonesia 2014.
2011 NONTARAK,J. Health Status by health scheme in the 4th National Health Examination Survey: Annual Meeting of Health Policy Research Network of Thailand 2011, Songkla, Thailand.
PUBLICATIONS: Thesis
NONTARAK, J. (2020). Comparison of disability weights for top ranking health conditions measured by different methods in Thailand.
NONTARAK, J. (2015). The current nurse requirement in community hospitals in Thailand. Naraesuan University.
NONTARAK, J. (2006). Factor related to not wearing denture in the 30 baht health care program at Bangkok and perimeter. Mahidol University
.
ประสบการณ์ :
Oct 2011 – Present Epidemiologist (Data analysis and researcher) Health Insurance System Research Office, Health System Research Institute (National Health Examination Survey, Health Insurance System Research, Emergency medical service in sport events, Migrant Health) Teacher Assistant (2012-2013) Faculty of Public Health, Mahidol University Assisted teacher in topic “The publishing of health information by social media and public communication”
Aug 2004 – Oct 2011 Research Assistant 1/550 Condo Udelight Rattanatibet Soi Rattanatibet 1 Rattanatibet Rd. Bangkasor Muang Nonthaburi 11000 E-mail: jiraluck@hisro.or.th Tel. +66 84-139-7474 +66 2-965-9616 Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE Project) - Cardiovascular disease: worked on the burden of disease in CVDs risk factors and related. - Tobacco: conducted the Tobacco model mortality rate in Thailand to determine mortality rate and life expectancy gained when quitting smoking (Markov model)
May - Apr 2004 Field training in Epidemiology - Health Surveillance system and Investigation in the Center of Epidemiology, North Region
Oct – Nov 2002 Klonglaung Municipality Interned in Department of Public Health and Environment - Done SWOT Analysis for development planning. - Done project “The Prevention and Control of Dengue fever in Mit Tae community” - Done Planning of water supply in Klonglaung municipality
Mar 2002 The Ministry of Public Health Interned in Department of Communicable Disease Control - Secretary of the Conference in Health Collaboration Development along Thailand - Myanmar border area.
การฝึกอบรม :
Jun 2015 Bridging Evidence to Policy Program: International Health Policy Program (IHPP), Nonthaburi, Thailand
Mar 2015 Introduction to Nursing in Healthcare : E-learning in Open Universities Australia
Dec 2014 Professional project management with Microsoft Project: Health Insurance System Research Office, Nonthaburi, Thailand
Oct 2014 Research management program: Health System research Institute, Nonthaburi, Thailand
Jan to Feb 2014 E-learning course on basics of health Economics (Cohort 3) : The World Bank Institute
Sep 2013 Survey Design Methodology and data analysis: National Statistic Office, Bangkok, Thailand
May 2013 INMUCAL-Nutrients Program Training for assessing food consumption (Version 3) :The Institute of Nutrition, Mahidol university, Thailand
Jul 2012 Capacity Building to support the movements in achieving Universal Health Coverage: Health System Research Institue, Bangkok, Thailand
Sep 2012 Demographic Analysis and Computer Application: College of Population studies, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Nov 2012 Health Equity Analysis and Computer Program: The Donmuang Amari Airport Hotel, Bangkok, Thailand
Jan 2012 Measuring and Monitoring Health Equity: The Prince Mahidol Award Conference 2012
Jul 2011 INMUCAL-Nutrients Program Training for assessing food consumption: The Institute of Nutrition, Mahidol university,Thailand
Jan – Feb 2005 Introduction to Health Economic Evaluation: Concept to Reality Theory to Practice, International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand. Modeling Methods for Health Economic Evaluation, International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand Cost-effectiveness modeling, Theo Vos and Stephen Lim, University of Queensland, Bangkok, Thailand