ผู้ช่วยอาจารย์ หทัยชนม์ บุญหัตถ์
Asst Lect.  Hathaichon Boonhat


สถานที่ทำงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2354-8541
โทรสาร :  0-2354-8562
E-mail :   hathaichon.boo@mahidol.ac.th
            
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศ  ไทย
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                  โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  
สาขา          ระบาดวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศ  ไทย
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  China Medical University (ปี 2562-2565)  
     
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยอาจารย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
Epidemiology
Epidemiology in cardiovascular disease
Epidemiology in noncommunicable diseases

งานวิจัย :
2021 Boonhat H.,Lin R.-T.Send mail to Lin R.-T.,Lin J.-T.Association between residential exposure to petrochemical industrial complexes and pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Health Research, 2021 DOI 10.1080/09603123.2021.2007226
2020 Boonhat H, Lin R.-T .Association between leukemia incidence and mortality and residential petrochemical exposure: A systematic review and meta-analysis Open Access Environment International , 2020, 145,106090
  Chang W.-W. Send mail to Chang W.-W.,Boonhat H.bSend mail to Boonhat H.,Lin R.-T.cIncidence of respiratory symptoms for residents living near a petrochemical industrial complex: A meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020,17(7),2474