นางอัมพร พนม


วุฒิการศึกษา :
ศศบ.(วิทยาการจัดการ) สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป