นางสาวอัญชนา เกิดปัญญา

วุฒิการศึกษา :
วท.บ (วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)


ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์