การนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศ (นักศึกษา) จำนวน 5  เรื่อง

2564-1

ส่องสี สิงห์กัน, วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาจร, พีรยา เอกจริยาวัฒน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ กรุงเทพมหานคร . งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564.

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

2564-2

วรรณวรา ตัณฑ์กุลรัตน์,วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาจร, พีรรยา เอกจริยาวัฒน์.
ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่ดื้อต่อยา Carbapenems ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564.

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

2564-3
.

Saowalak Tongta , Wisit Chaveepojkamjorn, Patarawan Woratanarat

ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับภาวะลิ่มเลือดอุดตนั ในหลอดเลือดดา ในผู้ป่ วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 .วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา
 

2564-4
.

นส.ลินรดา หิมมะ, ผศ.สุคนธา ศิริ . อาจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจหยุดการใช้เพร็พ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงข้ามเพศในกรุงเทพฯ”จากการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไล น์: Cisco WebEx Meetings)

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

2564-5

อัตราป่วยและอตัราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวดัใหญ่ในประเทศไทย การวิเคราะหร ์ระบบเฝ้าระวงั พ.ศ.2558 ธนัชชา ไทยธนสาร , กิติพงษ์หาญเจริญ*  , ชนพงษ์โรจนวรฤทธ์, ศรตุ า แสงทิพยบ์ วร The 2nd International and National Conference (Multidisciplinary Innovation Development in the 21st Century) วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo