การนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศ (นักศึกษา) จำนวน 2  เรื่อง

2563-1

ฐิติมา พลบุบผา, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน, แอนน จิระพงษสุวรรณ, ประเสริฐ ประสมรักษ์
ความเครียดในชาวนาสูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ
การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 27-28 กุมภาพันธE 2563 ณ โรงแรมเอเซีย

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

2563-2

กสิณา เกษโกวิท, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย
การติดเกมกับสุขภาพจิตในนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปpที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 27-28 กุมภาพันธE 2563 ณ โรงแรมเอเซีย

วาจา
(ระดับชาติ)
นักศึกษา

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo