ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง/ประชุมวิชาการ
การนำเสนอ                    

ปรีญา สุริพล, สุคนธา ศิร,
ิ ดุสิต สุจิรารัตน์, ศุภชัย ปิติกุลตัง

 

การใช้สื่อเทคโนโลยีกับโรคสมาธิสั้น ในนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น


งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจา ปี ๒๕๖๒

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

นัตยา ตั้งศิริกุล, นพพร โหวธีระกุล, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, นพ.เพชร รอดอารีย์


.

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจา ปี ๒๕๖๒

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

พัชชา รวยจินดา , สุคนธา ศิริ ,
ดุสิต สุจิรารัตน์, ศุภชัย ปิติกุลตัง


ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศร้า ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 29 มีนาคม 2562ล

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

อัฐสิมา มาศโอสถ, สุคนธา ศิริ,
ดุสิต สุจิรารัตน์, นพ. โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์


การถูกกลั่นแกล งกับภาวะซึมเศร าในนักเรียนไทยมุสลิมมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 29 มีนาคม 2562

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

Kannika Monpangtiem, Mathuros Tipayamongkholgul,

Panithee Thammawijaya

EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS OF IMPORTED RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AMONG TRAVELERS TO THAILAND FROM
2015 – 2017.
J I T M M Proceedings 8 (2019) 59-67 

Poster
(Student)

International

Nuttawoot Photisan, Chanapong Rojanaworarit, Kitiphong Harncharoen,Saruta Saengtipbovorn, Jongkol Podang, Piyarat Kerdpon

FACTORS PREDICTING LOW BIRTH WEIGHT INFANTS FROM MOTHERS WITH PREVIOUS ANTENATAL CARE SERVICEbUSE AT HUAYPLOO HOSPITAL, NAKHON PATHOM.

The 10th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) July 25, 2019

วาจา(ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับนานาชาติ)

นายเวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์

 

การรอดชีพของผู้ป่วยวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) ในจังหวัระยอง ประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานครั้งที่  11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วาจา(ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

นางอริสรา สังขะรมย์

 

คุณภาพของระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานครั้งที่  11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วาจา(ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo