ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง/ประชุมวิชาการ
การนำเสนอ                    

เพชรรัตน์ บัวเอี่ยม,
สุทธิ เจริญพิทักษ,์ สุคนธา ศิริ,
ิปรารถนา สถิตย์วิภาวี

 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายโรคในผู้สูงอายุ
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

ศุภดิษฐ์ บาริศรี,ดุสิต สุจิรารัตน, มธุรส ทิพยมงคลกุล


การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(คลาไมเดีย ทราโคมาทิส, ไนซีเรีย โกโนเรีย และซิฟิลิส)
ในกลุ่มชายรักชายและกลุ่มชายข้ามเพศบางจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

สุภัทรา โนนคล้อ, ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์,
สุทธิ เจริญพิทักษ์,
ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, ธีรวัจน์ ปัญญานะ

 

ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกที่มีผลต่อการเกิดปอดบวมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน่าน ประเทศไทย

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

เอกสิทธ์ ติยานันต์, กิติพงษ์ หาญเจริญ, สุคนธา ศิริ, มยุนา ศรีสุภนันต์


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนํ้าประปาดื่มได้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

ธีราวดี กอพยัคฆินทร์, มธุรส ทิพยมงคลกุล,ดารินทร์ อารีย์โชคชัย


สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการเกิดโรคไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน จังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2559

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

วันดี บุญราศรี, วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร.


ความชุกของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วย
เบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน.อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.วันที่ 3-4 มีนาคม 2561
โปสเตอร์ (ชื่อแรก)
(ผลงานนักศึกษา)
(ระดับชาติ)

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo