ภาควิชาระบาดวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายชารีฟ นาคสุข นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) สาขาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการ The Best Oral Presentation ใน การประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 “Innovation and Research Enhanced Driving Well-Being in Society” โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตอำนาจเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo