ชื่อ-สกุล

รหัสประจำตัว
1.
รศ.ทพ. ตุ๋ย ยังน้อย
31xxxxx
2.
นายถิรพงศ์   ถิรมนัส
31xxxxx
3.
นางสาวณัฐจาพร   พิชัยณรงค์
32xxxxx
4.
นางสาววงเดือน   ปั้นดี
33xxxxx
5.
นางสาวศิริพร  สักกะบูชา
34xxxxx
6.
นางสาวพัฒนา จักรศิลป์
35xxxxx
7.
นางสาวอัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
35xxxxx
8.
นางสาวฉันทนา   จันทวงค์
35xxxxx
9.
นายปราบดา ประภาศิริ 47xxxxx
10.
นายธวัชชัย คีรีคามสุข 47xxxxx
11.
Mrs.Hang Thi Thu Le 47xxxxx
12.
นางชุติมา ชลายนเดชะ 48xxxxx
13.
นางนิรัญกาญจ์ จันทรา 51xxxxx
14.
นางสาวศาริกา พัฒนสิน 51xxxxx
15.
นางสาวพีรญาณ์ ภูมิบุญชู 51xxxxx
16.
นางสาววารุณี เทียนเครือ
51xxxxx
17.
น.ส.นิตยา เกษมโกสินทร์
53xxxxx
18.
นายธีระศักดิ์ ชักนำ
52xxxxx
19.
นายสถาปนา เนาว์รัตน์ 53xxxxx
20
นางสาวนิภาพร บุตรสิงห์ 56xxxxx
21
นางสาวนฤมล กิ่งแก้ว 57xxxxx
22
นางนิธิกุล เต็มเอี่ยม 57xxxxx
23
Mr.Okkar Aung 57xxxxx
24
นางสาวผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ 55xxxxx

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo