ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

1.

นายกิตติพงค์ ธีระรังสิกุล 2000

2.

นาง ชัชนิตา จงกลรัตน์ 2000

3.

นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว 2000

4.

นางอักษรจันทร์ พัฒนะธนัง 2000

5.

นางสาวอุมาพร ส่งเสริม 2000

6.

นางสาวศิริรัตน์ ภูริสินสิทธ์ 2000

7.

Dr. Siti Nur Anisah 2000

8.

Dr. Ernawati Balia 2000

9.

นายอนุชิต พืชผล 2000

10.

นางสาว อุษณา ตัณมุขยกุล 2001

11.

นายสุธี  สุขสุเดช 2001

12.

นางวิภา  สุเนตร 2001

13.

นางเพียงดาว ลิขิตเอกราช 2001

14.

นางสาวพินโญ  หงษ์ยิ้ม 2001

15.

นางสาว ธิดา  ธนังผล 2001

16.

นางสาวปาริชาติ  ลุนทา 2001

17.

นางสโรชา พูลเกิด 2001

18.

นางสาว ศริญทิพย์ ชาลีเครือ 2001

19.

นาย Oum Teng 2001

20.

 นาย Nara Hari Sharma Kharel Nepal 2001

21.

นางทัญภรณ์ คำค้อ
2002

22.

นางสาวนัยนา สกุลทอง
2002

23.

นางสาว Thanh Thi Ho 2002

24.

นางสาว Thuan Duc Le
2002

25.

นางสาว อรวรรณ นำไพศาล 2002

26.

นาย ปัญญา ขวัญวงค์ 2002

27.

นางศิริพร อาจหาญศิริ
2002

28.

นาย Hang Thi Thu Le
2002

29.

Ms. Tanthip Kunthonluxame 2003

30.

Mr. Nathorn Khajornprai 2003

31.

Ms. Nanthamart Phoworasunthorn 2003

32.

Mrs. Viyada Lomthong 2003

33.

Dr.Pattra  Jenthanyawan 2005

34.

Dr.Komsun  Lapauthaya 2005

35.

Mr.Nathawut  Kaewsutha 2006

36.

Ms.Woraya  Maneelungka 2006

37.

Miss Jaruwan   Prasopakarakit 2007

38.

Miss Netrawee  Isradisaikul 2007

39.

Miss Pornpun   Teerarungsikul  2007

40.

Mrs.Pattima   Buraphokul  2007

41.

Mrs.Saranya   Khumwilai  2007

42.

Mrs.Suchimon   Prohmpradith  2007

43.

Dr.Ashfaq Ahmed Khawaja Khail
2007

44.

Dr.Thinn Nu Nu Soe 2008

45.

Ms.Pakwadee Charoen-ngam 2008

46.

Mrs.Rujida Teerarungsikul 2008

47.

Mr.Issarapong Kaewkamnerdpong 2008

48.

นางสาวจรัสศรี ศรีนฤพัฒน์ 2009

49.

นางสาวจริยาภรณ์ เปี่ยมศรี 2009

50.

นางสาวเปรมฤดี เปรมชัยปราการ 2009

51.

นายพุฒิสณ คันธะวิชัย 2009

52.

นางสาวศิริพร หิ้นจิ้ว 2009

53.

นางสาวสัจจชาต์ สินสุนทร 2009

54.

นางสาวสุภจิรา ทับทิม 2009

55.

นางสุรัสวดี เมธาบดี 2009

56.

นายรณยุทธ ชาญสมาธิ์ 2009

57.

นายวีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์ 2010

58.

น.ส.นวภรณ์ พรอนันต์รัตน์ 2010

59.

นาง นราวัลลภ์ เชี่ยววิทย์ 2010

60.

น.ส.ขวัญหทัย อินทรรุจิกุล 2010

61.

นายกิตติธัช มงคลศิวะ 2010

62.

Dr.Aye Thet Oo 2010

63.

Mrs.Sumaiya Zabin Eusuf Zai 2010

64.

ทพ.ญ.เกวลิน นุกูลรัตน์ 2011

65..

ทพ.ญ.สารี กิติวินิต 2011

66.

ทพ.ญ.ปัญญดา ทิพยะวัฒน์ 2011

67.

ทพ.ญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ำสัน 2011

68.

ทพ.ญ.อนุชิดา วัฒนาศิริธนวงษ์ 2011

69.

ทพ.วรวุฒิ เหลืองพิพัฒน์สร 2011

70.

ทพ.ญ.พรพิมล วิทยวีรศักดิ์ 2011

71.

ทพญ.กิ่งกาญจน์ อะโนสัก 2012

72.

ทพญ.อัมภาพร ธรรมาธร 2012

73.

Mr.Aung Zaw Zaw Phyo 2012

74.

Miss Jemish Acharya 2012

75.

Mr.Chan Wai Lin 2012

76.

Mr.Zay Yar Swe 2012

77.

นส.ภรภัทร ดอกไม้ 2012

78.

นส.อโนมา รักษาสิริ 2013

79.

Dr.Pwint Hlwar Kyaw 2013

80.

Mr.Manash Shrestha 2013

81.

Mr.KYAW ZARNI TUN 2014

82.

Miss SU KYAW MYINT 2014

83.

ทพ.ชัยรัตน์ ศรีสวรรค์ 2014

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo