ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์
ผู้จัดทำ
2565 ระยะเวลาการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ไม่ดี ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ กันทิมา ชูฉัตร
2565 ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่ดื้อต่อยา Carbapenems ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วรรณวรา ตัณฑ์กุลรัตน์
2565 พยากรณ์พื้นที่เสี่ยงวัณโรคระดับจังหวัด ประเทศไทย นส. ปภาวี วิญญูวงศ์ศิริ
2565 แนวโน้มและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะน้า หนักเกินและโรคอ้วนในผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
น.ต.หญิง อรัญญา หมั่นธรรม
2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ กรุงเทพมหานคร นางส่องสี สิงห์กัน
2564 อัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของระบบเฝ้าระวังระดับประเทศในเชิงระบาดวิทยา นส.ธนัชชา ไทยธนสาร
2564 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดร้อยเอ็ด นส.ปรีญา สุริพล
2563 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะลิ้มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ นส.เสวลักษณ์ ต้องตา
2563 การสำรวจสัดส่วนของการใช้เพร็พและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้แพร็พในประชากรสาวประเภทสอง นส.ลินรดา หิมมะ
2562 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเกมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจันทบุรี นส.กสิณา เกษโกวิท
2562 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในชาวนา จังหวัดอำนาจเจริญ นส.ฐิติมา พลบุปผา
2562 ปัจจัยทำนายการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยจากสตรีตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ โพธิสาร
2561 คุณภาพการนอนหลับ ภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิตและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชินดที่ 2 โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร นส.นัตยา ตั้งศิริกุล
2561 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนไทยมุสลิมมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกระบี่ นส.อัฐสิมา มาสโอสถ
2561 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นส.กนกภคพร รวยจินดา
2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในชาวไทยมุสลิมผู้แสวงบุญฮัจย์ 2560 นส.กรรณิการ์ หมอนพังเทียม
2561 แบบจำลองทำนายพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน พื้นที่ศึกษาจังหวัดตาก นส.ธีราวดี กอพยัคฆินทร์
2561

คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดราชบุรี

นส.จุติพร ศรีแก้ว, รศ.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร,รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี,รศ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
2560

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.จ.อ.หญิง จันเพ็ญ อินทศรี, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, รศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์,
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับน้าประปาดื่มได้ในกรุงเทพมหานคร น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันท์,อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ, ผศ.สุคนธา ศิริ, ดร.กำลัง ชุมพลบัญชร, รศ.มยุนา ศรีสุภนันต์
2560

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุจังหวัดพังงา

นายกิตติภัทร บุญมา, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, ผศ.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
2560 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นส.ขวัญธิรา หวังจิตต์, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, รศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
2560 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดปทุมธานี นส.พิมพ์ทิพย์ ดีเมฆ, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, รศ. ศุภชัย ปิติกุลตัง
2560

การประเมินการยึดติด และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อการป้องกันฟันผุตามโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม

นายกิติชัย  เพียรวัฒนผล, อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์,รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, อ.ดร.ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์
2560

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

นส.วันดี บุญราศรี, รศ.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, ดร.วรากร ไกรศักดา
2560

ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85 ในสื่อสิ่งพิมพ์กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ของประเทศไทย

นส.เจษฎาภรณ์ หารพรม, รศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย, ดร.จินตนา ยูนิพันธ์,ดร.วัลลภ ใจดี
2560

ลักษณะเสี่ยงทางคลินิกที่มีผลต่อการเกิดปอดบวมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลน่าน ประเทศไทย

นส.สุภัทรา โนนคล้อ, อ.ดร.ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์, อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์
2560

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

นส.จิรภา ปาลีกุย, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัสมี
2560 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี นส.รัศมิ์ชญาณ์ จิระพงษ์,ผศ.สุคนธา ศิริ,รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
2560

คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย: ความชุก พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยด้านจิตสังคม

นายวีรากร ธิจุมปา, รศ.นพพร โหวธีระกุล,รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
2559 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ นส.สุจิตรา ปัญญา,
ผศ.สุคนธา ศิร,
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
ผศ.ศุภชัย ปิติกุลตัง,์
นพ.นพพร ตันติรังสี,
2559

ผลกระทบจากการใช้ยาสเตรียรอยด์ที่มีผลต่อการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

นส.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ ,รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล,
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
2559

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของครูประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร

นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ,
ผศ.สุคนธา ศิริ,
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
2559

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการนอนหลับของบุคลากรในโรงพยาบาล

นายอนุชา คำส้อม,
มธุรส ทิพยมงคลกุล,
สิริมา มงคลสัมฤทธิ์, วิสาข์สิริ ตันตระกูล
2559 รูปแบบโรคติดเชื้อในชาวพม่าทีแสวงหาบริการสุขภาพตามแนวชายแดนจังหวัดตาก ประเทศไทย นส.วรปรีย์ ตั้งสีฟ้า,ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย, Dr. JAMES
WILLIAM RUDGE,
2559 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี นายรังษีนพดล โถทอง,รศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กาจร,ผศ.ศุภชัย ปิติกุลตัง, รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
2559 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ปวช. ปี 1) แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา นส.เด่นนภา ปัดทุม, ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย,
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์
2558

การป่วยส่วนเกินของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประเทศไทยในปี พ.ศ.2537 - 2551

นส.ธารทิพย์ สังข์สิงห์ ,ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย,ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, ดร.ปราบดา ประภาศิริ
2558

ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดในนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

นายภุชงค์ อินทร์ชัย,ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,พญ.สุพร อภินันทเวช
2558 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ E.coli ที่สร้าง ESBL ในผู้ป่วยในที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นางสมหญิง ทิพย์มงคล,รศ.กุลยา นาคสวัสด์ิ, รศ. ดุสิต สุจิรารัตน์, พญ. สุพรรณี จิรจริยาเวช
2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (ใน CANCER SNP PANEL) กับการเกิดโรคมะเร็งในประชากรไทย นส.จุฑามาศ คุณธรรม, อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์,
อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ, , รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, รศ.
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, นพ. ธันยชัย สุระ,
2558

อุบัติการณ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำเร็ว ในผู้ป่วย AML ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเพื่อชักนำให้โรคสงบสมบูรณ์ (INDUCTION REMISSION
CHEMOTHERAPY) ในโรงพยาบาลศิริราช  
      

นส.วันเพ็ญ เอี๊ยะเผ่าพันธ์, ผศ.สุคนธา ศิริ,อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,ธีระ ฤชุตระกูล
2558

ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอดของผู้ที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง สังกัดกองทัพเรือ

พ.จ.อ. นัฐวุฒิ รอดโฉม ,อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,ผศ.สุคนธา ศิริ,นพ.คมสัน วุฒิประเสริฐ
2558

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล จังหวัดนนทบุรี

นส.นพรัตน์ วิหารทอง, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, พญ.พรทิพย์ จอมพุก
2558 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา นายวัลลภ วาทะสิทธิ์,ผศ. สุคนธา ศิริ, รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์,รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,ผศ.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
2558 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง นส.ขวัญเรือน ก๋าวิตู, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, นพ.ศรุตพันธ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
2557

ความชุกของการติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างและการเข้าถึงยารักษากลุ่มในผู้อพยพชาวพม่าจังหวัดสมุทรสาคร

นางธนพร ตู้ทอง , ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,นพ.สราวุธ สุวัณณทัพพะ 
2557 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย นายฐาปกรณ์ เรือนใจ,
ผศ.สุคนธา ศิริ,ดุสิต รศ.สุจิรารัตน์,
นพ. โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์,
ผศ.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
2557 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายและยีนส์เอฟทีโอ ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน นส.อนันตญา ขุนจ่าง 
รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์,
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร 
2557 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ นายไชยยันต์ ตั๋นปาลี, ผศ.สุคนธา ศิริ, ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
2557 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาสูตร HAART นส.อนงค์นุช นาคโคกสูง, ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร, นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
2557

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ของทารกแรกเกิด ในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

นายสามารถ พันธ์เพชร ,อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญม รศ.อรนุช ภาชื่น, พญ.แสงโสม สินะวัฒน์
2557

ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี

นส.วรณัน  อรรถแสงศรี,รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี,อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง
2557 การศึกษาปัจจัยในการพยากรณ์และการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นส.วรางคณา จันทรสุข , รศ. ดุสิต สุจิรารัตน์,
ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย, นพ. อาคม ชัยวีระวัฒนะ,
2556 บทบาทของแรงจูงใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเอง และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
นส.วิชุตา บุษบงค์,รศ.นพพร โหวธีระกุล,
รศ. นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,นพ.เพชร รอดอารีย์,
รศ. ดุสิต สุจิรารัตน์,
2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครนายก นส.พรพนา  สมจิตร , รศ.วิศิษฎ์  ฉวีพจน์กำจร, นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล, อ.ดร.สุคนธา ศิริ
2556

ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่มีผลต่อภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

นส.รัตน์สีดา สายทอง,อ.ดร. กิติพงษ์ หาญเจริญ,
อ.ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล,พญ. แสงโสม สีนะวัฒน์
2556

ภาระโรคและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในจังหวัดกาญจนบุรี

นางชลิดา  เกียรติดิลกรัฐ , รศ.นพพร โหวธีระกุล,
รศ. นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมรัตน์
2556

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่เสี่ยงของวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นส.ภัทราภรณ์ สอนคำมี, อ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล,
ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย,นพ.ทรงพล ต่อนี
2556 การศึกษาความชุกของการเกิดเอชไอวีและพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มชายขายบริการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ RDS ในเขตเมืองพัทยา ประเทศไทย 2553 นส. จุฑาทิพย์ คงปั้น, รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์,
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์, อ.ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล,
2556

โมเดลทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย

นส.กฤติกา สราญบุรุษ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, อ.ดร.สุคนธา ศิริ, นพ.ชาครีย์ กิติยากร
2556

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีไทยมุสลิม จังหวัดสตูล

นส.อนุสรา เจ๊ะสัน, อ.ดร.สุคนธา ศิริ, อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,
ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

2556

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

น.ส. ศุภศิริ  อยู่ชู, อ.ดร.สุคนธา  ศิริ,
พญ. พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์, อ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
2555

ปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                          

นายอนันต์  แปลงมาลย์  ร.ศ. นพพร โหวธีระกุล,
ร.ศ. ดุสิต สุจิรารัตน์, ประนอมสม แสนหอม,
2555

ระยะเวลาการรอดชีพและปัจจัยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กระยะลุกลาม ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

น.ส.สุจิตรา  พจน์เสถียร, ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,อ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล, น.พ.ไนยรัฐ  ประสงค์สุข
2554

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชาชนใน
ภาคกลางของประเทศไทย

นส.จริญา  แห่งสันเทียะ, รศ. กุลยา  นาคสวัสดิ์,ผศ. ณัฐกมล  ชาญสาธิตพร, นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ,
2554

โรค เบาหวาน และ ภาวะที่มีความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ในพระภิกษุสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี:  ความชุกและปัจจัยเสี่ยง

นายภูวดล  กูรมะสุวรรณ  , รศ.นพพร  โหวธีระกุล, รศ.นวรัตน์  สุวรรณผ่อง, นพ.เพชร  รอดอารีย์
2554

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลกรุงเทพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพบายาลกรุงเทพ

นส.วรรณภา ไม้กลาง, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, อ.ดร.สุคนธา ศิริ,พญ.สุรัตน์ บุญญะการกุล
2554
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนในวัยรุ่นหญิงที่ใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
นายบุญธรรม ดีดวง , อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์,ผศ. โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, อ.ดร.สุคนธา ศิริ
2554

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกรไร่องุ่นที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน
จังหวัดสมุทรสาคร

นส.นงนุช   นามวงษ์, รศ.นพพร โหวธีระกุล,
รศ. นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,รศ. ดุสิต สุจิดารัตน์
2554
คุณภาพชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดภายหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจ นส.สุดารัตน์ สวัสดิสาร,อ.ดร.สุคนธา ศิริ,นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์,ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
2554
ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในนักเรียนมัธยมต้น จังหวัดจันทบุร วีรพงษ์  ทนุผล,สุคนธา ศิริ, , ดุสิต สุจิรารัตน์,  สุภัทร ไชยกุล
2554
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ได้รับการรักษา ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย

นส.กฤติกา บุญมาก , รศ.นพพร โหวธีระกุล, นพ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์, รศ. นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,รศ. ดุสิต สุจิดารัตน์ *

2554

ปัจจัยทางวิถีชีวิตที่มีผลต่อเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมในประชาชนอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายนิติกร ภู่สุวรรณ,รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์, รศ.มันทนา   ประทีปะเสน,รศ.เรวดี จงสุวัฒน์
2553
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำ ของโรคมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก ์น.ส.นิภาพร มุงขุนการ , ร.ศ.กุลยา นาคสวัสดิ์, น.พ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์, น.พ.ปัณรสี ฤทธิประวัติ, ร.ศ. ดุสิต สุจิรารัตน์
2553
ปัจจัยด้านอาชีพที่มีความสัมพันธ ์กับการเกิดต้อกระจกในคนวัยทำงาน นางศุลีภรณ์ คงสี, อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ, ร.ศ. ดุสิต ุจิรารัตน์, รศ.มันทนาประทีปะเสน, อ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง  
2552
การสัมผัสควันบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมกับ โรคหอบหืดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี นายสาโรจน์  นาคจู, ร.ศ. ดุสิต สุจิรารัตน์, อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ, พ.ญ.มุกดา หวังวีรวงศ์  
2552
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ  Acinetobacter  baumannii  ที่ดื้อต่อยาเซฟโฟเพอราโซล/ ซัลแบกแทมในโรงพยาบาลราชวิถี น.ส.จันธิวา  พลซา,  อ.ดร. กิติพงษ์หาญเจริญ, ร.ศ.พญ.กนกรัตน์  ศิริพานิชกร, นพ.ธวัชชัย  จริยะเศรษฐพงศ์
2552
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยผู้ใหญ ่วัยต้นในโรงพยาบาล น.ส.รัตนาภรณ์ บรรดาศักดิ์, ร.ศ.กุลยา นาคสวัสดิ์, อ.ดร.สุคนธา ศิริ, น.พ.ชาญพงค์ ตังคณะกุล,
ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญย์
2552
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ CD4 ของผู้ติดเชื้อ HIV ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสเอดส์ในช่วงเวลาที่ติดตาม: โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ประเทศไทย
นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง,อ.ดร.สุคนธา ศิริ,
ผ.ศ.สุคนธา คงศีล,
ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน
2552
การทดสอบความแม่นยำของแบบ ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ น.ส.พัฒนาพร สุปินะ, อ.ดร. กิติพงษ์หาญเจริญ, อ.ดร.สุคนธา ศิริ, อ.นพ.อดิศักดิ์ มณีไสย
2552
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ของพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย นางสุวิมล พลวรรณ, อ.ดร.สุคนธา ศิริ, อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ, ผ.ศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
2552
ความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงพื้นที่กับการเกิด ความเครียดในวัยรุ่นอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร น.ส.เตือนใจ  นุชเทียน  อ.ดร.กิติพงษ์  หาญเจริญ, พ.ญ.สุพร  อภินันทเวช, อ.ดร. สุคนธา  ศิริ,
2552
ปัจจัยต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากร จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย นายกีรติ ภูมิผักแว่น, ร.ศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร, ร้อยเอกหญิงจีรนันท์ แกล้วกล้า, ร.ศ.สุพรรณี ศรีอำพร,
ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
2551
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับโคลีนเอสเตอเรสใน กระแสเลือดของเกษตรกรที่ทำสวนพริก ในจังหวัดชัยภูมิ  นายประสิทธิ์ ค้าชัยภูมิ ร.ศ.นพพร โหวธีระกุล, ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, อ.ดร.สุคนธา ศิริ
2551
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ที่เกิดขึ้นในบ้านของเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระ ศิริสมุด,ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, ร.ศ.นพพร โหวธีระกุล, อ.ดร.สุคนธา ศิริ,
2551
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter  baumannii ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ  โรงพยาบาลนครปฐม นางพัฒนา เลอศักดิ์สมบัต
,ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
ร.ศ.กุลยา นาคสวัสดิ์,
ร.ศ.กนกรัตน์  ศิริพานิชกร, พ.ญ.สุธัญญา  บรรจงภาค
2551
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับการเกิด เมตาบอลิคซินโดรมในข้าราชการทหารเรือชาย สังกัดกรุงเทพและปริมณฑล นาวาตรีหญิงดวงกมล  ฉัตรเงิน , อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,
ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
นาวาเอกสุเชษฐ  ตรรกธาดา
2551
วิถีชีวิตและโรคความดันโลหิตสูงใน ประชากรชาวเขา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
นส.ยุวดี ดวงเทพ ,
รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์, รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต,
ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์
2551
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด ภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี ที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ขอนแก่น ประเทศไทย
นส.ศิริญาพร ขันทะสอน,
ร.ศ. กุลยา นาคสวัสดิ์,
ร.ศ.สุขุม เจียมตน
ผ.ศ.สุคนธา คงศีล
2551
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน การดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อไข้เดงกี่ หรือไข้เลือดออกโรงพยาบาลขอนแก่น ประเทศ ไทย นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม,
อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์,
ร.ศ.สุขุม เจียมตน,
ผ.ศ.สุคนธา คงศีล
2551
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลกรุงเทพ นส.สุธาสินี จันทรถิระติกุล,
อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,
อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์
ผ.ศ.วงเดือน ปั้นดี
ผ.ศ.เรวดี จงสุวัฒน์
2550
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ที่มีผลต่อการหายของแผล และอัตราการหายของแผลเท้าเบาหวาน. ร.อ.หญิง นิภามาศ แก้วเลิศ,
อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,
ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
น.พ.อนุชา ลิขิตวงษ์
2550
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน นส.แสงแก้ว ราชภักดี,
ร.ศ.นพพร โหวธีระกุล,
ร.ศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
น.พ.สมาน ตั้งอรุณศิลป์
2550
การยอมรับการฉีดวัคซีนไวรัส สตับอักเสบบีของพยาบาลในโรงพยาบาล ชุมชน: การประมาณความชุก และปัจจัยสัมพันธ์
นส.ประทิน ปิยะนิตย์,
ร.ศ.นพพร โหวธีระกุล,
ร.ศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
น.พ.วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื้อต่อยา ต้านวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคใน จังหวัดเชียงใหม่
นางมัทนา แอร์แบร์,
ร.ศ.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์,
ร.ศ.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร,
น.พ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์
2550
ความสัมพันธ์ของโรคอ้วนและการกระจายไขมันของร่างกายกับโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไทยในเขต สาธารณสุขที่ 11 นายศุภโชค ทิพยพัฒนกุล,
รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์,
รศ.มันทนา ประทีปะเสน,
นพ.กันต์ เชิญรุ่งโรจน์
2550
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับไมโครแอลบูมินูเรียในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 คนไทย นส.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์,
อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์,
รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม,
รศ.นพ. พิทยา จารุพูนผล,
นพ.เพชร รอดอารีย์
2549
ความชุกของภาวะอ้วนลงพุง โดย ใช้ความหมายของ NCEP ,IDF และ WHO ในผู้เข้าร่วมโครงการโรคหัวใจหลอดเลือดของพนักงานการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น.ส.คนึงนิจ ศรีสละ,
อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ
,ร.ศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
น.พ.ปิยะมิตร ศรีธรา
2549
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร นส.รุ่งกานต์ อินทวงศ์,    
รศ.อมรรัตน์ โพธิพรรค,
รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
พญ.สุพร อภินันทเวช 
2549
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ใช้ฟันปลอม ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพและปริมณฑล นส.จิราลักษณ์   นนทารักษ์,
อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์,
รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม,
อ.ดร.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
2549
ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลศิริราช ์นส.กัลยาณี ศุระศรางค์,
รศ.กุลยา นาคสวัสดิ์,
รศ.กนกรัตน์ ศิริพานิชกร,
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
2549
ความชุกและปัจจัยเสี่ยง ของภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนเขตเมือง จังหวัดพิจิตร นส.พิมพพิศา พิชญสกุลกาญจน์,
รศ.นพพร โหวธีระกุล,
รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
รศ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
2549
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของสถานประกอบการ จำหน่ายอาหารจังหวัดชุมพร นางกฤษณี วิชิตะกุล,
รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์,
รศ.นพพร โหวธีระกุล,
อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ
2549
ความชุกและปัจจัยที่มีผล ต่อความล้าจากการทำงานของ คนงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ นายจิระชัย จิระชีวี,
รศ.นพพร โหวธีระกุล,
รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง
2549
นส.รพีพร ศรีติมงคล,
อ.ดร.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒกุล,
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว,
ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล,

 


 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo