รูปแบบโรคติดเชื.อในชาวพม่าท9ีแสวงหาบริการสุขภาพตามแนวชายแดนจังหวัดตาก ประเทศไทย

นส.วรปรีย์ ตั.งสีฟ้า,ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใยJ AMES WILLIAM RUDGE

 

ความเข้าใจในการเปล9ียนแปลงชัว9 คราวเชิงความถ9ีของการเข้ารับการรักษาด้วยโรคติดเชื.อ ในชาวพม่าที9เข้ารับบริการที9แม่ตาวคลินิก มีส่วนช่วยในการวางแนวปฏิบัติของแม่ตาวคลินิกในด้าน
การเฝ้าระวงั และควบคุมโรคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การวิจัยครั.งนี.มีวัตถุประสงค์เพ9ือวัดขนาดความถ9ี ของการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื.อท9ีพบบ่อยดว้ยสถิติเชิงพรรณา และสำรวจความสัมพนั ธ์ของรูปแบบ
พลวัตรของโรคติดเชื.อในชาวพม่าทั.งสองกลุ่มด้วยวิธี wavelet analysis โดยศึกษาขอ้ มูลทุติยภูมิของ จำนวนการเข้ารักษาโรคติดเชื.อท9ีแม่ตาวคลินิกรายเดือน ตั.งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2555 สำหรับโรคติดเชื.อครั.งเดียวพิจารณาจำนวนการเกิดโรคเป็นรายคน ส่วนโรค ติดเชื.อมากกว่าหนึ9งครั.งพิจารณาจำนวนครั.งท9ีเข้ารับบริการ
ผลการศึกษาพบว่า ชาวพม่าที9อาศัยในฝั9งประเทศพม่ามีอัตราการเกิดโรคและอัตรา การเข้ารับบริการสูงกว่าอัตราของชาวพม่าที9อาศัยในฝั9งไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ 4 โรค ในช่วง
5 ปี ดังนี. ตับอักเสบ (RR1.24,95%CI:1.09-1.39) เอชไอวี (RR1.54,95%CI:1.17-1.91) วณั โรค (RR2.02, 95%CI:1.45-2.60) และ มาลาเรีย (RR2.24,95%CI:1.12-3.36) นอกจากนี.ยังพบว่ารูปแบบพลวตั รการเขา้ รับ
บริการของโรคหัด (ท9ี 14 เดือนต่อรอบ) และไข้เลือดออก (ท9ี 12 เดือนต่อรอบ) ระหว่างชาวพม่าทั.งสองกลุ่ม เหมือนกันและเกิดขึ.นพร้อมกัน ส่วนโรคปอดบวมรูปแบบพลวัตรในชาวพม่าทั.งสองกลุ่มเหมือนกัน
(ที9 12 เดือนต่อรอบ) แต่เกิดในชาวพม่าที9อาศัยในฝั9งไทยหลังชาวพม่าในฝั9งพม่าอยู่ประมาณ 1 เดือน ดังนั.นการสร้างเครือข่ายระหว่างแม่ตาวคลินิกกับองค์กรชุมชน เพ9ือควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดเชื.อ
ท9ียังคงเป็นปัญหาในพื.นท9ีชายแดน ในการศึกษาต่อไปควรพิจารณาใช้ข้อมูลท9ีมากขึ.น และใช้สมการ ทางคณิตศาสตร์เพ9ือช่วยอธิบายพลวัตรอุบัติการณ์ร่วมของการเข้ารับบริการรักษาโรคติดเชื.อในพื.นท9ี ชายแดน