ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลกรุงเทพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพบายาลกรุงเทพ
วรรณภา ไม้กลาง, ดุสิต  สุจิรารัตน์, สุคนธา ศิริ, สุรัตน์ บุญญะการกุล

 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุของการตายของประชากรทั่วโลกการศึกษาเป็นแบบย้อนหลังชนิด Hospital-base case control study ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลกรุงเทพที่เข้ารับการรักษาระหว่างพ.ศ. 2546-2549 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าปอดอักเสบในโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอัตราการป่วยและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยหนักและพบว่ามีมากกว่า 60% ที่มีการติดเชื้อปอดอักเสบในโรงพยาบาล
                         กลุ่มศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพและได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลกลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเช่นในอัตรา 1: 1 เก็บข้อมูลโดยแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นเองและข้อมูลโดยใช้สถิติ Unconditional logistic regression analysis ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมจำนวน 220 รายเป็นเพศชายร้อยละ 59.1 และเพศหญิงร้อยละ 40.9 เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอื่นพบว่าปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (OR=10.17, 95%CI=2.583-40.026) ระยะเวลาของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 6 เดือน (OR=3.12, 95%CI=1.331-7.331) การใส่สายยางให้อาหาร (OR=7.78, 95%CI=2.247-26.954) จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อป้องการเกิดอาการผิดปกติและควบคุมภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการจัดการเพื่อจัดการฟื้นฟูส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


คำสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง / ปอดอักเสบ