ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา

วัลลภ วาทะสิทธิ์,สุคนธา ศิริ, กุลยา นาคสวัสดิ์,ดุสิต สุจิรารัตน์, แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ


การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 384 คน ที่อาศัยอยู่ภายในเขตและภายนอกเขตเทศบาลพื้นที่จังกวัดนครราชสีมา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
2 ขั้นตอน ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวที่บ้านของผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.3 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 50.3 มีโรคประจำตัว เรื้อรัง ร้อยละ 40.6 ของผู้ดูแลหลักคือลูกสาว พบความชุกของการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ร้อยละ
36.5 เมื่อแยกตามประเภทความรุนแรงพบว่า ร้อยละ 26.8 พบความรุนแรงทางด้านจิตใจ ร้อยละ 15.4 เป็นการถูก ทอดทิ้ง ร้อยละ 4.2 พบความรุนแรงทางการเงิน และร้อยละ 1.3 พบความรุนแรงทางด้านร่างกาย โดยผู้ที่กระทำ
ความรุนแรงส่วนใหญ่คือลูกสาว คิดเป็นร้อยละ 35.6 การศึกษาพบว่าร้อยละ 88.8 ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่เคยรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูน
แบบลอจิสติก พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุชายในครอบครัว คือ การมีประวัติ บุคคลในครอบครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
หญิงในครอบครัวคือ การมีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพกาย และปัจจัย ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว (p < 0.05)จากการศึกษานี้ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัว ควรมีโปรแกรมส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ให้เห็นความสำคัญเรื่องความกตัญญูต่อ บุพการี ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นการป้องกันความรุนแรงทางด้านจิตใจ รวมถึง
ความรุนแรงด้านอื่น ๆ แก่ผู้สูงอายุ ควรมีการมีการจัดระบบการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุชายที่มีสมาชิกในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนในสูงอายุหญิงควรเฝ้าระวังใน
กลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ปัญหาภาวะสุขภาพกาย และในครอบครัวที่สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ด