ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2จังหวัดฉะเชิงเทรา


นส.วันดี บุญราศรี, รศ.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, ดร.วรากร ไกรศักดา


การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ matched case-control เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานของหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จับคู่  ตามเพศ, อายุ ( ± 5ปี)  และภูมิลำเนา ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในโปรแกรม HOSxP PCU   ตั้งแ
ต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2559  จำนวน 400 คน (case 100 คน: control 300 คน) การวิเคราะห์ Multivariable conditional logistic regression เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โดยใช้ค่า
Odds ratio (ORs)และช่วงความเชื่อมั่นที่ 95%ผลการศึกษา พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ได้แก่ ประวัติการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง ( OR=37.88, 95% CI 6.66-215.58)  ประวัติการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
( OR=6.17, 95% CI 1.38-27.53)  ระดับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลายตัว ≥ 90 mmHg (OR=6.68, 95%CI 1.76-25.34) และระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ≥ 7 % (OR=5.63, 95%CI 2.58–12.29) ตามลำดับฉะนั้นการรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการควบคุมระดับความดันโลหิตและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันในเลือดสูงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้