ปัจจัยด้านอาชีพที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดต้อกระจกในคนวัยทำงาน
นางศุลีภรณ์ คงสี,อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,
ร.ศ. ดุสิต ุจิรารัตน์, รศ.มันทนาประทีปะเสน, อ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง  
     การศึกษาแบบ Case control study เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอาชีพที่มี ความสัมพันธ์กับ การเกิดต้อกระจก ทำการศึกษาในผู้ที่มีอายุ 20-59 ปีกลุ่มศึกษาได้แก่ผู้ป่วยต้อกระจก ที่มารับบริการ ที่แผนกตาจำนวน 162 ราย กลุ่มควบคุมได้แก่ผู้ป่วย ซึ่งปราศจากโรคตาที่มา รับบริการแผนกอื่น จำนวน 167 ราย ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยใช้แบบสอบถาม ในการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ 2549
                  ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ด้วย Multiple logistic regression เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดต้อกระจกโดยควบคุมตัวแปรกวนที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดต้อกระจก ได้แก่ อายุ โดยที่กลุ่มอายุ 30-44 ปี และ 45-59 ปีมีความสัมพันธ์กับการเกิดต้อกระจก (OR = 3.9, 95% CI 1.41 – 10.6, OR = 15.5, 95% CI 4.5- 53.1), เพศชาย (OR = 3.1, 95% CI 1.4-6.8), อุณหภูมิเย็น (OR = 5.8, 95% CI 1.7-20.0), การใช้คอมพิวเตอร์ (OR = 0.4, 95% CI 0.2 -0.9).
                         จากผลการศึกษาแสดงปัจจัยด้านอาชีพที่มีความสัมพันธ์กับการเกิต้อกระจกในคนวัยทำงาน ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการป้องกัน ควบคุมและปรับเปลี่ยนในผู้ที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง เพื่อยืดระยะเวลาในการเกิดภาวะต้อกระจก