ปัจจัยที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ของทารกแรกเกิด ในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ี
นายสามารถ พันธ์เพชร, อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ,รศ.อรนุช ภาชื่น, พญ.แสงโสม สิมะวัฒน์

    

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Case-control study มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ที่สูง (> 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร) ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของแม่ ลักษณะทั่วไปของทารกแรกเกิด การได้รับไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์ และ การสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น โดยได้รวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทย ในจังหวัดนครปฐมที่คลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน (Multivariate Analysis พบว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนน้อยมีผลต่อระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ที่สูง (OR adj. = 7.93, 95 % CI 1.44-43.78 ) ในกลุ่มผู้ที่มีคะแนนความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชระดับน้อยถึงปานกลาง พบว่า การไม่ใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ต่อระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อม         ธัยรอยด์ที่สูง (OR adj. = 4.73, 95% CI 1.77-12.65 ) นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้ที่ใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์ พบว่า การมีคะแนนความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในระดับสูงขึ้นไป มีความสัมพันธ์ต่อระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ที่สูง (OR adj. = 26.25, 95% CI 4.59-150.07 ) ผลการวิจัยยังเน้นถึงความจำเป็นในการดำเนินงานป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนที่มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มมาตรการในการใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนที่ถูกต้องและต่อเนื่อง  สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันตัวเองจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช และการเฝ้าระวังการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีคะแนนความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในระดับสูง