ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่มีผลต่อภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
นส.รัตนสีดา สายทอง, อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ, อ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล , พญ.แสงโสมสีนะวัฒน์
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของความชุกภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในจังหวัดนครปฐม โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทำการศึกษาแบบ Ecological study ซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ผลการคัดกรองและวินิจฉัยการเกิดภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ปัจจัยการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งคุณภาพ จากโรงพยาบาลชุมชน ปัจจัยพื้นที่เกษตรกรรม จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และปัจจัยโรงงานอุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2550-2554
                ผลการศึกษาพบว่า ตำบลที่มีความชุกของภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด มีร้อยละ 0.9, 4.7, 7.5, 5.6, 5.6 ในปี พ.ศ. 2550-2554 ตามลำดับ และพบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดกับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม              (1.48-3.57/1,000 rai, p-value = 0.04) และพื้นที่ที่มีความหนาแน่นโรงงานประเภทเคมีและพลาสติก (0.18-0.4 /1,000 rai, p-value = 0.02) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง  ภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดและพื้นที่เกษตรกรรม และการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งคุณภาพ      จากการประมาณจำนวนภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในพื้นที่โรงงานประเภทเคมีและพลาสติก พบว่ามีจำนวนตั้งแต่ 0.37 ถึง 1.67 คน
                                จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ควรมีการเฝ้าระวังการเกิดภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดโดยเฉพาะพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานประเภทเคมีและพลาสติก