ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

รัศมิ์ชญาณ์ จิระพงษ์,สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์,,โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความชุกและปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างจานวน 570 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified proportional allocation ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า (PHQ-9) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและนาเสนอ ความชุกและสถิติ Multiple logistic regression หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 29.3 ของตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีมีภาวะซึมเศร้า ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลอจิสติก พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน รายได้ไม่เพียงพอ/ไม่แน่นอน มีโรคประจาตัว บุคลิกภาพแบบเก็บตัว มีความเครียดระดับสูง มีความเหนื่อยล้าจากการทางานระดับสูง มีการจัดการความเครียดระดับต่า (p-value<0.05)
ข้อแนะนาจากการศึกษานี้ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้าควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสม มีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการตรวจสุขภาพจิตประจาปีเพื่อเฝ้าระวังปัญหาความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าและแนวโน้มการฆ่าตัวตาย