ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดปทุมธานี


นส.พิมพ์ทิพย์ ดีเมฆ, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, รศ. ศุภชัย ปิติกุลตัง


การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างจำนวน 565 คนได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ  Two stage stratified sampling  จากทั้งหมด 9 โรงเรียน
ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  และประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า PHQ-9และ CES-D ฉบับภาษาไทย ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายคุณลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและนำเสนอความชุกและสถิติ Multiple logistic regression หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 15.8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดปทุมธานีมีภาวะซึมเศร้า ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลอจิสติก(Multiple logistic regression)พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
คือ  เพศหญิง การมีความเครียดระดับมาก มีภาวะวิตกกังวล การมองเห็นคุณค่าในตนเองในระดับต่ำ ความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทในระดับที่ต้องปรับปรุง การมีเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต(มีปัญหากับเพื่อน) 
ระดับการศึกษาของบิดาในระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย(p-value<0.05)ข้อแนะนำจากการศึกษานี้ คือโรงเรียนควรมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ
ในการจัดการความเครียดภาวะวิตกกังวลส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณค่าในตนเองกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพื่อน