การทดสอบความแม่นยำของแบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
น.ส.พัฒนาพร สุปินะ, อ.ดร. กิติพงษ ์หาญเจริญ,
อ.ดร.สุคนธา ศิริ,อดิศักดิ์ มณีไสย
     Rama – EGAT hearth score เป็นแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือแบบประเมินที่ทำโดยบุคคลากรทางการแพทย์, แบบประเมินด้วยตนเองของประชาชนและแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของประชาชน (ไม่ใช้ผลเลือด) การศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบ case-control study   มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความแม่นยำของแบบประเมินความเสี่ยง Rama – EGAT heart score ในผู้ป่วย Acute Coronary Syndromes (ACS) โรงพยาบาลศิริราช อาสาสมัครในการศึกษาเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลิอดหัวใจ 163 รายและกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 314 ราย
                ผลการศึกษา พบว่าแบบประเมินที่ทำโดยบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดัดแปลงมาใช้กับเพศหญิงให้ค่าความแม่นยำสูงสุด โดยมีค่า area under the Roc curve (AUC) เท่ากับ 0.724 และ 0.849 ในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ สำหรับแบบประเมินที่ทำด้วยตนเองของประชาชนและแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของประชาชน(ไม่ใช่ผลเลือด) จะมีค่า AUC เท่ากับ 0.763 และ 0.69 ตามลำดับ จุดตัดคะแนนที่ใช้ทำนาย ACS สำหรับแบบประเมินที่ทำโดยบุคคลากรทางการแพทย์มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน ซึ่งจะให้ค่าความไวและค่าความจำเพาะร้อยละ 80, 50 ในเพศชาย และร้อยละ 90, 59 ในเพศหญิง สำหรับแบบประเมินที่ทำด้วยตนเองของประชาชนมีจุดตัดคะแนนที่ 8 คะแนน มีค่าความไวร้อยละ 88 และค่าความจำเพาะร้อยละ 46 และแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของประชาชน (ไม่ใช่ผลเลือด) จะมีจุดตัดคะแนนที่ 9 คะแนนให้ค่าความไวร้อยละ 83 และค่าความจำเพาะร้อยละ 50 ค่าความน่าจะเป็นที่จะทำนายโรคได้ถูกต้องถ้าผลการทดสอบเป็นบวกและผลการทดสอบเป็นลบในแบบประเมินทีทำโดยบุคคลากรทางการแพทย์เท่ากับร้อยละ 47 ร้อยละ 82 ในเพศชาย และร้อยละ 51 ร้อยละ 93 ในเพศหญิงแบบประเมินที่ทำด้วยตนเองของประชาชนจะมีค่าเท่ากับร้อยละ 45 ร้อยละ 88 และเท่ากับร้อยละ 46 ร้อยละ 85 ในแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของประชาชน (ไม่ใช่ผลเลือด)
                แบบประเมินความเสี่ยงนี้เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะ ACS ในประชากรไทย โดยมีความเหมาะสมกับเพศหญิง