ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกรไร่องุ่นที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในจังหวัดสมุทรสาคร


นงนุช   นามวงษ์,   นพพร โหวธีระกุล, ดุสิต สุจิรารัตน์, นวรัตน ์สุวรรณผ่อง

กษตรกรไร่องุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การศึกษาเป็นแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกร ในกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่องุ่น อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 293 คน อายุ 18-65 ปี โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ และเจาะเลือดเพื่อหาค่าระดับโคลีนเอสเตอเรสโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษ
                ผลการศึกษาพบว่ามีความชุกของระดับโคลีนเอสเทอเรสที่ผิดปกติ ในเกษตรกรที่สัมผัสสารเคมี 34.5%  มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับดี 37.9%  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับสูง 36.5% อาการแสดงที่พบหลังสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคือ เวียนศีรษะ 35.5% ปวดศีรษะ 29.4% และคลื่นไส้อาเจียน 25.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลอจิสติกพบว่ามี 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับโคลีนเอสเทอเรสที่ผิดปกติในกระแสเลือดคือ เพศชาย (OR=4.03 , 95%CI 1.44-11.3) เป็นผู้ที่ทำงานประจำในไร่องุ่น(OR=7.24 , 95%CI 3.39-15.44) มีการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับต่ำ (OR = 3.07 , 95%CI 1.25 – 7.49) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ควรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมให้ใช้ทางเลือกอื่น มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพดีเพื่อให้เกษตรกรมีการรับรู้และการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง และได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีตกค้างในเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเกษตรกรเพศชายที่ทำงานประจำ


คำสำคัญภาษาไทย ระดับโคลีนเอสเตอเรส, ไร่องุ่น,สารเคมีกำจัดศัตรูพืช