โมเดลทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย

นส.กฤติกา สราษบุรุษ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, อ.ดร.สุคนธา ศิริ, น.พ.ชาครีย์ กิติยากร
 
โรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก และอาการแสดงของโรคได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนการดำเนินไปของโรคจะรุนแรงมากขึ้น ทำให้สูญเสียโอกาสในการป้องกันโรค ในหลายๆประเทศจึงได้พัฒนาโมเดลเพื่อทำนายโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไตเรื้อรัง ซึ่งสามารถเพิ่มความตื่นตระหนกให้กับบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพัฒนาโมเดลเหล่านี้สำหรับคนไทย ดังนั้น การศึกษานี้จึงได้พัฒนาโมเดลสำหรับทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในกลุ่มประชากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง ณ ปีที่เริ่มต้นศึกษา และติดตามการเกิดโรคเป็นระยะเวลา 12 ปี และได้ทดสอบความแม่นยำของโมเดลดังกล่าวกับประชากรการไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบความแม่นยำและความถูกต้องของโมเดลต่างประเทศที่พัฒนาจากการศึกษาของ ARIC/CHS และไต้หวันในกลุ่มประชากรการไฟฟ้า
ผลการศึกษาพบว่าอัตราอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไตเรื้อรังในระยะเวลา 12 ปี เท่ากับร้อยละ 19.7 ปัจจัยทำนายความเสี่ยงที่สำคัญในโมเดลนี้ประกอบด้วย อายุ, ดัชนีมวลกาย, ระดับไขมันรวม, กรดยูริค และอัตราการกรองของไต โมเดลนี้ให้ค่าความแม่นยำอยู่ในระดับดี โดยมีพื้นที่ใต้กราฟ ROC เท่ากับ 0.67 สำหรับ cohortแรก และเท่ากับ 0.74 สำหรับ cohortที่สอง จุดตัดของคะแนนที่ใช้ทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังเท่ากับ 6 คะแนน ซึ่งมีค่าความไวร้อยละ 87 และค่าความจำเพาะร้อยละ 32 สำหรับโมเดลของ ARIC/CHS และไต้หวัน ให้ค่าความแม่นยำและความถูกต้องน้อยเมื่อนำมาใช้กับประชากรไทย
ดังนั้น โมเดลนี้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในอีก 12 ปีข้างหน้าได้ด้วยตนเอง และอาจใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองสำหรับคนไทยเพื่อค้นหาและป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังในระยะแรกๆได