คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดราชบ
นส.จุติพร ศรีแก้ว, รศ.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, รศ.ศุภชัย ปิติกุลตัง


                 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาสถานการณ์คุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 777 คน อายุตั้งแต่ 14-19 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด 8 โรงเรียนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ.2559 โดยการใช้แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.4  และร้อยละ 56.2 ของกลุ่มตัวอย่าง พบคุณภาพการนอนหลับไม่ดี (PSQI SCORE>5) และร้อยละ 43.8 มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี (PSQI SCORE £5). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ภาวะซึมเศร้า  ความเครียด  เหตุรำคาญ และการอ่านหนังสือ(OR=2.48; 95%CI =1.70-3.63)(OR=2.10 ; 95%CI =1.46-3.03) (OR=1.86 ; 95%CI=1.18-2.92) (OR=0.04 ; 95%CI=0.17-1.00)  ตามลำดับ  
จากผลการศึกษาในครั้งนี้  ควรเน้นให้เห็นความสำคัญของการนอนหลับ รวมถึงปัจจัยเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดปัญหาการนอนหลับในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อีกทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการนอนหลับ เช่น การส่งเสริมให้มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีในกลุ่มนักเรียนที่พบความเครียดและภาวะซึมเศร้า  โปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสุขนิสัยการนอนหลับที่ดี และเทคนิคผ่อนคลายช่วยการนอนหลับ ควรได้รับการพิจารณาเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพกา
รนอนหลับที่ดี