การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SNPs (ใน CANCER SNP PANEL) กับการเกิดโรคมะเร็งในประชากรไทย


จุฑามาศ คุณธรรม, สุทธิ เจริญพิทักษ์,
กิติพงษ์ หาญเจริญ,, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม,ปรารถนา สถิตย์วิภาวี,, ธันยชัย สุระ,


มะเร็งเป็นสาเหตุสำคัญของการตายทั่วโลก การวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกเป็นเรื่องที่ยาก
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แบ่งได้ 2 สาเหตุหลัก คือ ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่ศึกษาเกี่ยวกับ Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งสามารถทำให้
ระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมได้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งอาจนำไปสู่การลดการตายจากมะเร็ง
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ case-control study เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรม
(1,421 SNPs ใน Cancer SNP Panel) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ประวัติ
ของโรคมะเร็งในครอบครัว โรคอ้วนและน้ำหนักเกิน การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการออกกำลัง
กาย) กับการเกิดโรคมะเร็ง กลุ่มเป็นโรคที่ต้องการศึกษา (case) จำนวน 84 ราย และกลุ่มควบคุม (control) จำนวน 507
ราย ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมคือ
Illumina Cancer SNP Panel (Illumina Beadchips) และใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางพันธุกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งมี 3 SNPs คือ rs9282641
(OR = 4.351, 95%CI = 1.068-17.725, p-value = 0.040), rs607759 (OR = 2.278, 95%CI = 1.006-5.201, p-value =
0.048) และ RERG-03 (OR = 10.295, 95%CI = 1.486-71.302, p-value = 0.018) ส่วนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง คือ อายุ เมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 40-50 ปี และ 51-60 ปี มีความเสี่ยง
ต่ำสุดในการเกิดโรคมะเร็ง (OR = 0.059, 95% CI = 0.028-0.124, p-value = <0.001) และกลุ่มอายุ 61-70 ปี (OR =
0.132, 95% CI = 0.056-0.313, p-value = <0.001) ไม่มี ปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) ในการศึกษานี้
ผลการศึกษานี้สนับสนุนการการตรวจคัดกรองปัจจัยทางพันธุกรรมในกลุ่มที่มีสมาชิกในครอบครัว
ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูงมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม และการตรวจคัดกรองควรมุ่งเน้นไปที่ญาติสายตรง
ลำดับแรก กลุ่มอายุ 35-40ปี ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
64 หน้า