ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นส.จิรภา ปาลีกุย, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล, พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัสมี
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Hospital based case -control สัดส่วนระหว่าง case : control = 1:4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มาทำการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ 13 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2557 กลุ่มศึกษาคือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ป่วยด้วยโรควัณโรคจากโรงพยาบาล 13 แห่ง จำนวน 41 คน กลุ่มควบคุม คือผู้ป่วยเบาหวานจากคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเดียวกันกับกลุ่มศึกษาจำนวน 164 คน ที่มีอายุและเพศเดียวกันกับกลุ่มศึกษา เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือแบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Conditional logistic regression
                         ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคปอด 2.73 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ (95%CI = 1.10 - 6.76, p-value = 0.030) และพฤติกรรมการระบายอากาศในห้องนอนผู้ป่วยเบาหวานโดยการปิดหน้าต่างหรือการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลามีความเสี่ยงเป็น 3.41 เท่า เมื่อเทียบกับเปิดหน้าต่าง (95%CI = 3.41; 95% CI, 1.47-7.93, P-value = 0.004)ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้การเปิดแอร์หรือปิดหน้าต่างตลอดเวลามีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดซึ่งผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจหาอาการและอาการแสดงของโรควัณโรคปอด