ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับน้าประปาดื่มได้ในกรุงเทพมหานคร


เอกสิทธิ์ ติยานันต์, กิติพงษ์ หาญเจริญ, สุคนธา ศิริ, กำลัง ชุมพลบัญชร, มยุนา ศรีสุภนันต์


แม้ว่าน้าประปาในกรุงเทพมหานครจะถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับสากล แต่ประชาชนก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าน้าประปาดังกล่าวปลอดภัยเพียงพอสาหรับการดื่ม ในขณะเดียวกันความต้องการน้าดื่มบรรจุขวดกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่อาจแสดงถึงการลงทุนระบบสาธารณูปโภคของรัฐที่สูญเปล่า การศึกษานี้จึงมีขึ้นเพื่อสารวจหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับน้าประปาดื่มได้ในประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้การศึกษาภาคตัดขวางในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 374 ราย จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการยอมรับน้าประปาดื่มได้ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง (51.87%) ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ที่ยอมรับน้าประปาดื่มได้นั้น 82.99% ดื่มน้าประปาในชีวิตประจาวัน แต่มีเพียง 9.79% ที่ดื่มน้าประปาโดยตรงจากก็อก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับน้าประปาดื่มได้ประกอบด้วย ปัจจัยในระดับบุคคลคือ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน การรับรู้โครงการน้าประปาดื่มได้ ความเชื่อส่วนบุคคล การรับรู้สิ่งผิดปกติทางกายภาพของน้าประปา การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ และทัศนคติ และปัจจัยในระดับครัวเรือน คือ ชนิดของที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว และรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือน (p-value < 0.05) และการศึกษานี้พบว่าการเลือกดื่มน้าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการท้องเสีย ในขณะที่เราตระหนักดีว่าการศึกษาแบบภาคตัดขวางนั้นมีข้อจากัด แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ก็มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ผลิตน้าประปา หรือผู้กาหนดนโยบายทางสาธารณสุข ในการเชิญชวนหรือรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดื่มน้าประปา ซึ่งสามารถช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้พลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อนด้วย